Preskočiť na obsah

Řád 2010 – Černá citadela

  • larpová hra
18. 8. 2010 - 22. 8. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

LARP Řád je něko­li­ka­den­ní fan­ta­sy hra, s více než dese­ti­le­tou tra­di­cí. Hra je zaměře­ná pře­dev­ším na hra­ní posta­vy ve světě zva­ném Feldar. Feldarská his­to­rie se odví­jí od reál­ných činů jed­no­st­li­vých hrá­čů, kte­ří ji mají mož­nost ovliv­ňo­vat a měnit svou hrou.

Hra je naroz­díl od bit­vy dale­ko méně bojo­vá (ikdyž boje a bit­vy a růz­né sou­bo­je tu tak­též občas zaži­je­te) a sous­tře­dí se spí­še na poli­ti­ku, obchod, dob­ro­druž­ství a magii.

Na hře pla­tí přís­ná kos­tý­mo­vá povin­nost a kos­tý­my se vyža­du­jí na vyso­ké úrov­ni. Do hry není vpouš­těn nikdo, jehož kos­tým neod­po­ví­dá cha­rak­te­ru jeho posta­vy. Stejnětak je zde kla­den důraz na dob­rou úro­veň herec­ké­ho stvár­nění vašich postav. Hraje se a mlu­ví se sys­té­mem „Echtre“, tedy co dělám já, dělá moje, nic neexis­tu­je „neher­ně“ nebo sty­lem „tech­nic­ká“.

Hry se mohou účast­nit pou­ze hrá­či star­ší 18ti let, mlad­ší jedi­ně se sou­hla­sem rodi­čů (musí při­nést písem­né potvr­ze­ní, viz Dodatky). Na hru musí být kaž­dý pře­dem přip­ra­ven (tzn. mít posta­vu a k ní patřič­ný kos­tým a výba­vu) jinak hra­je bestiář. 

Miesto

Na sru­bu
Na sru­bu „U Suchého dubu“ poblíž Chocně (mapa je uve­de­ná na zmí­něném webu)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Na sru­bu
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.