Preskočiť na obsah

Púť života

30. 6. 2012 - 1. 7. 2012 začí­na­me o 17:00, kon­čí­me o 12:00
  • larpová hra

Osem osôb je podoz­ri­vých z vraž­dy miest­ne­ho knie­ža­ťa. Väčšina z nich bola iba v nespráv­ny čas na nespráv­nom mies­te, no nepla­tí to tak pre kaž­dé­ho. Všetci sú teraz drža­ní v pev­nos­ti Kalun, čaka­júc na.. vypočúvanie.

 

Put živo­ta je komor­ný pse­udo­his­to­ric­ký larp pre 8 hrá­čov. Akcia sa koná na Šarišskom hra­de. Na lar­pe neexis­tu­jú živo­ty a pra­vid­lá sú obme­dze­né na mini­mum, kedže dôraz sa kla­die hlav­ne na auten­tic­kosť pro­stre­dia, her­ných rek­vi­zít a stvár­ne­nia role.

Akcia v sebe zahŕňa prv­ky puto­va­nia a aj komor­né pro­stre­die (malé miest­nos­ti atď.) Hra začí­na oko­lo 17h večer a kon­čí dru­hý deň oko­lo obe­da (zále­ží od prie­be­hu hry).

Larpu je urče­ný pre hrá­čov vo veku 17+ a je na pozván­ky. Avšak ak má nie­kto veľ­kú chuť sa ho zúčast­niť, nech mi napí­še – putzivota@centrum.sk

 

Miesto

Veľký Šariš
Akcia sa odo­hrá­va pria­mo v pries­to­roch Šarišského hra­du a v jeho oko­lí. O pod­rob­nos­tiach ohľa­dom dopra­vy budú účast­ní­ci infor­mo­va­ní pro­stred­níc­tvom emailu.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Erkenbrand

Púť života

30. 6. 2012 - 1. 7. 2012 začí­na­me o 17:00, kon­čí­me o 12:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Veľký Šariš, Veľký Šariš

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.