Preskočiť na obsah

Púť života

28. 8. 2015 - 29. 8. 2015 začí­na­me o 17:00, kon­čí­me o 12:00
  • larpová hra

Prekopaná, updat­nu­tá, vylep­še­ná ver­zia naše­ho star­šie­ho lar­pu. Akčná dru­ži­nov­ka počas kto­rej zaži­je­te útek z väze­nia, pre­na­sle­do­va­nie, noč­né pre­pa­dy, zra­dy a neča­ka­né odha­le­nia vo vlast­ných radoch, a to všet­ko na stre­do­ve­kom hra­de a v pri­ľah­lých lesoch 🙂

PRÍBEH

Osem osôb je podoz­ri­vých z vraž­dy knie­ža­ťa Dardusa z Camelotu. Väčšina z nich bola iba v nespráv­ny čas na nespráv­nom mies­te, no nepla­tí to tak pre kaž­dé­ho. Všetci sú teraz drža­ní v pev­nos­ti Kalun čaka­júc na.. vypočúvanie.“

POPIS

Púť živo­ta je akč­ný dob­ro­druž­ný larp pre 8 hrá­čov, kto­rý ich zave­die do sve­ta krá­ľa Artuša a Camelotu. Larp v sebe zahŕňa puto­va­nie, akciu, intri­gy, strach a obsa­hu­je aj prv­ky pre­ži­tia (sur­vi­val).

POSTAVY: Všetky posta­vy sú pred­prip­ra­ve­né. Výber postáv pre­bie­ha pro­stred­níc­tvom komu­ni­ká­cie s orga­ni­zá­tor­mi (face­bo­ok, email, atď.)

POŽIADAVKY: Hráči si musia pri­pra­viť jed­lo a veci na pre­spa­tie v lese – všet­ko v stre­do­ve­kom štýle.

HARDCORE: larp NEtlačí hrá­čov na hra­ni­cu ich síl, ale bude spo­je­ní s fyzic­ký­mi akti­vi­ta­mi. Neodporúčame tehot­ným ženám 🙂

Miesto

Kapušiansky hrad

Kapušiansky hrad (https://​goo​.gl/​i​J​t​NIf). Prístup autom je tro­chu do kop­ca, ale možný 🙂

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

10e
Registračná strán­ka

Organizátor

EH games

Púť života

28. 8. 2015 - 29. 8. 2015 začí­na­me o 17:00, kon­čí­me o 12:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Kapušiansky hrad, Kapušany
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.