Preskočiť na obsah

Proces

  • larpová hra
23. 9. 2011 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 16:00

Pozývame Vás na prvú komor­nú LARPovú akciu, kto­rá sa usku­toč­ní v čajov­ni Abarat dňa 23. sep­tem­bra, 2011.

Príbeh:

Všetci vie­me, že exis­tu­je orga­ni­zá­cia, kto­rá je moc­nej­šia ako polí­cia, súd­nic­tvo, ale­bo aká­koľ­vek národ­ná inšti­tú­cia. Všetci vie­me, že berú spra­vod­li­vosť do vlast­ných rúk tam, kde záko­ny zly­há­va­jú. Len pár vyvo­le­ných sa tých­to pro­ce­sov môže zúčast­niť. Je to však česť. Veľká česť roz­hod­núť. Ale aj veľ­ká zodpovednosť…“

Akcia pojed­ná­va o morál­ke a sle­po­te spravodlivosti.

Čakajú na Vás roly porot­cov v troch prí­pa­doch, kto­ré však nie sú tak cel­kom tým, čo náj­de­te na bež­nom súde.

Rozhodnite o troch osu­doch ako porot­co­via orga­ni­zá­cie, kto­rá sa roz­hod­la vziať spra­vod­li­vosť do vlast­ných rúk.

Dej hry je zame­ra­ný na súčas­nosť, pre­to nie je nut­né chys­tať si neja­ký špe­ciál­ny kostým.

O čo v skrat­ke pôj­de? Organizátori vypo­ve­da­jú prí­be­hy 3 prí­pa­dov, a hrá­či iba roz­ho­du­jú o vine ale­bo nevi­ne obža­lo­va­né­ho na zákla­de sku­toč­nos­tí, kto­ré budú na pro­ce­se prednesené.

Vstupné na akciu nie­je, teda vstup je voľ­ný, svo­ju účasť pro­sím hlás­te dopredu.

Kapacita akcie je obme­dze­ná kapa­ci­tou pries­to­rov, teda pre max 18 ľudí.

Čas ukon­če­nia: snáď do 21:00 🙂

 

Miesto

Prešov
Abarat – fan­tas­tic­ká čajov­ňa
Škultétyho 18
Prešov

 

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Stelmi

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Prešov
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.