Preskočiť na obsah

Proces

29. 10. 2011 začí­na­me o 17:00, kon­čí­me o 23:00
  • larpová hra

Pozývame Vás na komor­nú LARPovú akciu, kto­rá sa usku­toč­ní v Nitre 29. októb­ra, 2011.

Príbeh:

Všetci vie­me, že exis­tu­je orga­ni­zá­cia, kto­rá je moc­nej­šia ako polí­cia, súd­nic­tvo, ale­bo aká­koľ­vek národ­ná inšti­tú­cia. Všetci vie­me, že berú spra­vod­li­vosť do vlast­ných rúk tam, kde záko­ny zly­há­va­jú. Len pár vyvo­le­ných sa tých­to pro­ce­sov môže zúčast­niť. Je to však česť. Veľká česť roz­hod­núť. Ale aj veľ­ká zodpovednosť…“

Akcia pojed­ná­va o morál­ke a sle­po­te spravodlivosti.

Čakajú na Vás roly porot­cov v troch prí­pa­doch, kto­ré však nie sú tak cel­kom tým, čo náj­de­te na bež­nom súde.

Rozhodnite o troch osu­doch ako porot­co­via orga­ni­zá­cie, kto­rá sa roz­hod­la vziať spra­vod­li­vosť do vlast­ných rúk.

 

Dej hry je zame­ra­ný na súčas­nosť, pre­to nie je nut­né chys­tať si neja­ký špe­ciál­ny kostým.

 

O čo v skrat­ke pôj­de? Organizátori vypo­ve­da­jú prí­be­hy 3 prí­pa­dov, a hrá­či iba roz­ho­du­jú o vine ale­bo nevi­ne obža­lo­va­né­ho na zákla­de sku­toč­nos­tí, kto­ré budú na pro­ce­se prednesené.

 

Vstupné na akciu je sym­bo­lic­ké 1€, svo­ju účasť pro­sím hlás­te dopredu.

 

Je potreb­né aby sa akcie zúčast­ni­lo mini­mál­ne 18 hráčov.

Časy začiat­ku a kon­ca sú iba orien­tač­né a budú upresnené.

 
 
 

Miesto

Nitra
Pribudne čosko­ro

 

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Stelmi

Proces

29. 10. 2011 začí­na­me o 17:00, kon­čí­me o 23:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Nitra, Nitra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.