Preskočiť na obsah

Príbehy z Pohraničia I – 1

  • larpová hra
24. 10. 2015 začí­na­me o 08:00, kon­čí­me o 22:00

Abelsdorf. Pohraničné osíd­le­nie, ofi­ciál­ne pat­ria­ce k Thainskému Kráľovstvu ‚ale s titu­lom slo­bod­nej dŕža­vy. Posledná baš­ta civi­li­zá­cie, za kto­rou leží už len nepres­kú­ma­ná Divočina. Od nepa­mä­ti tu vlá­dol rod Jakubovcov kto­ré­mu pat­ril dedič­ný úrad vla­dy­ku. Aby všet­ka moc nebo­la kon­cen­tro­va­ná v rukách jed­né­ho muža bol, usta­no­ve­ný porad­ný trium­vi­rát pozos­tá­va­jú­ci z hláv troch naj­sil­nej­ších rodov v oblasti.

Pred mesia­com však vla­dy­ka Jakubec umrel a neza­ne­chal po sebe dedi­ča. Mnohí zací­ti­li prí­le­ži­tosť a aj počas obdo­bie smút­ku zbie­ra­li pod­po­ru, aby si svoj nárok uplat­ni­li na osla­vách naj­väč­šie­ho sviat­ku v krá­ľov­stve, Drachnain. Avšak do veče­ra je ešte ďale­ko a veci môžu nabrať neča­ka­ný spád. V hre je ich vyso­ko cene­ná sloboda.


Príbehy z Pohraničia je epi­zo­dic­ký fan­ta­sy LARP, kto­rý sa bude odo­hrá­vať v his­to­ric­kej dedi­ne neďa­le­ko Lozorna, Abeland. Táto stre­do­ve­ko lade­ná far­ma ponú­ka prí­jem­né pro­stre­die s dre­ve­ný­mi budo­va­mi, zvie­ra­ta­mi či kováčs­kou diel­ňou, les­mi v oko­lí a dob­rou dostup­nos­ťou. Autom sa do Abelandu dosta­ne­te za pri­bliž­ne 30 minút z Bratislavy a hneď pred ním je malé par­ko­vis­ko. Z Lozorna, do kto­ré­ho cho­dí medzi­mest­ská dopra­va, je to pri­bliž­ne 3km chô­dze. LARP je zasa­de­ný do obdo­bia stre­do­ve­ku, kos­tým by mal teda tomu­to obdo­biu zod­po­ve­dať. Kostýmové mini­mum je his­to­ric­ky vyze­ra­jú­ca tuni­ka, nohavice/sukňa a his­to­ric­ká obuv/vzhladom neru­ši­vé turis­tic­ké topán­ky ale­bo kanady.

 

Začínať bude­me v sobo­tu ráno regis­trá­ci­ou hrá­čov. Vstup na akciu bude pod­mie­ne­ný elek­tro­nic­kou regis­trá­ci­ou pred akci­ou, for­mu­lár ku kto­rej vám bude zve­rej­ne­ný čosko­ro. Počas dňa sa hrá­či budú pohy­bo­vať v dedi­ne, pri­lah­lej aré­ne na súbo­je a exter­ných loká­ciách v lesoch. Hra bude zavŕ­še­ná večer, his­to­ric­kou hos­ti­nou a vystúpeniami.

V dedi­ne sa nachá­dza krč­ma, v kto­rej bude dostup­ný guláš, pivo a kofo­la. Na večer­nej hos­ti­ne bude zabez­pe­če­né peče­né pra­siat­ko. Pre vege­ta­riá­nov bude zabez­pe­če­ná stra­va bez mäsa.

V cene LARPu je zahr­nú­tá hra, jed­na por­cia gulá­šu, jeden nápoj a peče­né pra­sa. Cena je 15€.

V prí­pa­de otá­zok nás nevá­haj­te kon­tak­to­vať tu, ale­bo na mail larp@event-horizon.sk.

Miesto

Abeland

Abeland (www​.abe​land​.sk), 30min od Bratislavy, neda­le­ko Lozorna.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Platba na mieste.
Registračná strán­ka

Organizátor

Event-Horizon

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Abeland
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.