Preskočiť na obsah

Príbehy z Pohraničia I – 5 Duch minulosti

  • larpová hra
2. 7. 2016 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 19:00

Slnko zapadlo za obzor a nastal nový deň. Prvorodení sa však už nevrátili. Bariéra ktorú vztýčili mágovia očividne svoj účel splnila a táto hrozba bola zažehnaná. Ale obyvatelia Pohraničia čelia novej. Slová Černokňažníka sa ukázali byť pravdivé a bariéra nepustí nikoho kto je v jej hraniciach von. Tisíce ľudí z Pohraničia a aj Kráľovstva zostali uväznení a odkázaní na zásoby z vonkajšieho sveta a oči celého Pohraničia sa upierajú k Stahlwaldu, ktorý ich vždy viedol v ťažkých časoch.

V Stahlwalde však majú vlast­né prob­lé­my. Bolo zabi­tých nie­koľ­ko oby­va­te­ľov a aj keď zod­po­ved­né oso­by boli vyda­né spra­vod­li­vos­ti, stá­le je tu otáz­ka či kona­li na vlast­nú päsť, ale­bo ich nie­kto poslal. Mágovia sa zavre­li do jed­nej z cha­lúp a nevyš­li odtiaľ už nie­koľ­ko dní. Zmiznutie Richarda Wolfsängra tiež nepri­dá­va miest­nym na kľu­de. A do toh­to všet­ké­ho sa obja­vu­jú zves­ti o potul­ných mní­choch, kto­rí hlá­sia, že bari­é­ra je trest za odvrá­te­nie sa od prvé­ho Boha a uctie­va­nie Drakov.Vraj len skrz vie­ru v neho môže byť vplyv zlých síl osla­be­ný a bari­é­ra zrušená.

Pozývame vás na už štvr­tý diel Príbehov z Pohraničia, kto­rý sa bude zno­vu odo­hrá­vať na Biofarme v Stupave

Všetky potreb­né infor­má­cie o sve­te a prí­be­hu náj­de­te na stránke:

pohra​ni​cie​.event​-hori​zon​.sk

 

Registračný formulár nájdete na tomto linku: 

http://​goo​.gl/​f​o​r​m​s​/​Q​i​B​i​8​Y​I​e​T​2​5​Z​k​e​7g2

Miesto

Biofarma Stupava- oko­lie Bratislavy

Biofarma Príroda pri Stupave

Lokalita Dúbravy –  Botanická záh­ra­da Stupava

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Znovu je vyža­do­va­ná plat­ba pre­dom. Cena je rov­na­ká 15€.
Pri regis­trá­cii for­mu­lá­rom a zapla­te­ní do 25. 6. 2016 cena 15€. Pri regis­trá­cii medzi 26. 6. a 1. 7. stú­pa vstup­né na 30€ s plat­bou na mieste.
V prí­pa­de neúčas­ti sa suma vra­cia iba v závaž­ných dôvo­doch, kto­ré posú­di organizátor.

Informácie pre plat­bu prí­du po vypl­ne­ní registrácie.
Registračná strán­ka

Organizátor

Event Horizon

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Biofarma Príroda, Stupava
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.