Preskočiť na obsah

Príbehy z Pohraničia I – 4 Tiene lesa

14. 5. 2016 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 19:00
  • larpová hra

Nastali taž­ké časy pre Pohraničie. Vyzerá to ako­by samot­ní Draci sa roz­hod­li zni­čiť jeho hrdý ľud. Náhla smrť vla­dy­ku Wolfsängra, roz­pa­dá­va­jú­ce sa žele­zo, vypá­le­ný oceľd­rev­ný háj a zmiz­nu­tie bylin­kár­ky Eris, kto­rú napo­sle­dy vide­li krá­čať k horia­ce­mu lesu kde prav­de­po­dob­ne našla smrť. Dokáže Sania za pomo­ci strý­ka a mat­ky udr­žať poria­dok v pohra­ni­čí a ochrá­niť jeho ľud? A ko sú tajom­ní Oni, pred kto­rý­mi oby­va­te­ľov Stahlwaldu varo­va­li les­né bytos­ti ale aj samot­ná Sania?

Pozývame vás na už štvr­tý diel Príbehov z Pohraničia, kto­rý sa bude zno­vu odo­hrá­vať na Biofarme v Stupave

Všetky potreb­né infor­má­cie o sve­te a prí­be­hu náj­de­te na stránke

http://​pohra​ni​cie​.event​-hori​zon​.sk/

Registračný for­mu­lár náj­de­te na tom­to linku:

http://​goo​.gl/​f​o​r​m​s​/​g​W​W​9​u​6​u​f7e

Miesto

Bratislava – okolie

Biofarma Príroda pri Stupave

Lokalita Dúbravy –  Botanická záh­ra­da Stupava

 

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Od tej­to epi­zó­dy vyža­du­je­me plat­bu pre­dom (nákla­dy na objed­na­nie jed­la, a iných vecí aj v prí­pa­de, že hráč nepríde).

Cena je však stá­le rov­na­ká 15€ pri regis­trá­cií a zapla­te­ní do 7.5.2016 (týž­deň pred akci­ou) potom už len na zákla­de regis­trá­cie plat­ba na mies­te v sume 30€. V prí­pa­de neúčas­ti sa suma vra­cia iba v závaž­ných dôvo­doch, kto­ré posú­di organizátor.

Informácie pre plat­bu prí­du po vypl­ne­ní registrácie.
Registračná strán­ka

Organizátor

Event Horizon

Príbehy z Pohraničia I – 4 Tiene lesa

14. 5. 2016 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 19:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
Jednorázová hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Dúbrava – Botanická záh­ra­da, Stupava
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.