Preskočiť na obsah

Príbehy z Pohraničia II – 2 Nový poriadok

19. 11. 2016 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 19:00
  • larpová hra

Aj cez mágiu bari­é­ry sa zima blí­ži a počas nesko­rej jese­ne všet­ci dúfa­jú, že chlad a sneh nepod­ľah­ne čaru tak ako mno­hé z bež­ných vecí, kto­ré by už nik nenaz­val bež­ný­mi. Správy o smr­ti Vitória Santoriho sa roz­nies­li po knie­žat­stve veľ­mi rých­lo. Ako aj o ria­de­ní kto­ré v Stahlwalde nasta­lo po Siegfriedovskom pre­bra­tí vlá­dy a natr­če­ní Sanie Wolfsängerovej, čosko­ro Siegfriedovej, ako Vladyky Stahlwaldu… O čo podiv­nej­šie však boli sprá­vy od obchod­ní­kov, že sa v hos­tin­ci zasta­vil samot­ný Vitório a za obed zapla­til tým, že sa oto­čil z pro­fi­lu… Takže nie kaž­dý je pre­sved­če­ný, že knie­ža je už po smrti…

Jedna vec je ale istá, Drach-ain sa blí­ži a zastán­co­via sta­rých hod­nôt isto nene­cha­jú dáv­ne zmlu­vy s Kráľovstvom bez povšim­nu­tia, pre­to­že keď kupo­la pad­ne, tak je mož­né, že celý ten­to nový poria­dok skon­čí a všet­ko bude tak ako za sta­rých dob­rých čias.
Pozývame vás na už dru­hý diel dru­hej série Príbehov z Pohraničia, kto­rý sa bude zno­vu odo­hrá­vať na Biofarme v Stupave

Všetky potreb­né infor­má­cie o sve­te a prí­be­hu náj­de­te na stránke:
pohra​ni​cie​.event​-hori​zon​.sk ale­bo na face­bo­oko­vej strán­ke.

Registrovať sa môže­te cez regis­trač­ný formulár

Miesto

Bratislava – Stupava – Biofarma Príroda

Historická far­ma v blíz­kos­ti Stupavy, nece­lých 30km od Bratislavy.

www​.bio​far​ma​.sk

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Platobné infor­má­cie budú zasla­né v kópií regis­trač­né­ho formuláru.
Pri plat­be do 12.11.2016 je cena 15€, potom sa pla­tí na mies­te 20€.
Registračná strán­ka

Organizátor

Event Horizon

Príbehy z Pohraničia II – 2 Nový poriadok

19. 11. 2016 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 19:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

hra typu svet (sand­box)
Jednorázová hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 40

Čo hráč potrebuje

posta­vy vám pomô­že­me vytvoriť
pri­nes­te si vlast­ný kostým
Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre
čias­toč­ná stra­va v cene
Dúbrava – Botanická záh­ra­da, Stupava
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.