Predošlí hostia (Unicon)

Pridal(a)
Frolo

Kedy
18. 2. 2017
začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 12:00

Kde
Unicon Trnava

Čo

  • larpová hra

Predošlí hos­tia sú hra o vyspo­ria­da­va­ní sa so zme­na­mi, kto­ré sa dejú v ľudoch, zasa­de­ná do duchár­ske­ho prí­be­hu. Hráči odo­hra­jú uda­los­ti v dvoch para­lel­ných dejo­vých líniách: jed­na o mla­dej dôver­či­vej lás­ke a roz­vo­ji sexu­ali­ty posa­de­ná opro­ti hor­ké­mu nefun­gu­jú­ce­mu man­žels­tvu, kto­ré kon­čí nási­lím a nešťas­tím.

Duchovia minu­los­ti ovplyv­ňu­jú budúc­nosť a koniec, kto­rý je úpl­ne v rukách hrá­čov. Kto odíde živý?

Príbeh, kto­rý ťa posad­ne a nepus­tí.

Navrhli a napí­sa­li: Frederik Berg Østergaard a Tobias Wrigstard. Vi åker jeep.
Layout: Frederik Berg Østergaard. Fotografie: Özgür Donmaz @ istockp​ho​to​.com.
Slovenský pre­klad: Róbert Novotný a Andrej Tokarčík

O čom bude hra
Žáner Jeep
Prostredie Súčasnosť s prv­ka­mi hor­ro­ru
Téma História kto­rá sa opa­ku­je
Ako bude hra pre­bie­hať
Typ hry dra­ma­tic­ká hra
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbra­ní
Preferovaný spô­sob hra­nia dra­ma­tic­ký (zame­raj­te sa na prí­beh)
Náročnosť na psy­chi­ku môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dile­ma­mi
Očakávaný počet hrá­čov 4
Čo hráč potre­bu­je
Tvorba posta­vy posta­vy vytvá­ra­me my
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potre­bo­vať
Ako to má vyze­rať Prostredie a kos­tý­my sú názna­ko­vé
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jed­lo
Ako sa pri­hlá­siť
Registrácia Tu sa dá regis­tro­vať
Dátum ukon­če­nia regis­trá­cie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Unicon Trnava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dosta­ne­te
Súkromie na mies­te

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.