Preskočiť na obsah

Posledné spojenectvo

20. 9. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Píše sa rok 2002 3. veku. Východniari so škriat­ka­mi napad­li sever­né úze­mia Stredozeme. Naučili sa strie­ľať z pra­kov. Následne spo­lu s divoch­mi z Mirkwoodu pospúš­ťa­li po rie­ke množ­stvo vyťa­tých stro­mov a po ich zachy­te­ní na mos­toch pri Cair Androse zaha­ta­li kory­to rie­ky. Zo vznik­nu­tých prieh­rad sa zača­la valiť voda na oko­li­té polia a vypu­kol hladomor.

V tom čase na Juhu žil aj národ zo Severu, kto­rý pri­šiel na koňoch a dostal do daru úze­mie na západ od Gondoru. Po zapla­ve­ní množ­stva polí a ich pre­me­ne na močia­re trpí hla­dom. V kra­ji­ne sa roz­ší­ri­li cho­ro­by, kto­ré sa výraz­ne pod­pí­sa­li pod vyso­kú úmr­tnosť koní. Spolu s ním trpí aj Gondor, kto­rý nemô­že využí­vať rie­ku Anduin na obchod kvô­li množ­stvu plyt­čín, kto­ré sa vytvo­ri­li a brá­nia ťaž­kým náklad­ným lodiam pre­plá­vať na otvo­re­né more.

Umbarskí kor­zá­ri a Haradčania využí­va­jú situ­áciu, keď Gondor a Rohan trá­pi hla­do­mor a sna­žia sa zís­kať ich úze­mia. Umbarčanom tak­tiež zane­se­ná rie­ka nepra­je a musia nezvy­čaj­ne pocho­do­vať po súši. Aby Gondor s Rohanom doká­za­li čeliť tej­to hroz­be, pri­bra­li si za spo­jen­cov spria­te­le­ných trpas­lí­kov, hobi­tov a elfs­kých lukostrelcov.

Pravidlá a spus­te­né pri­hla­so­va­nie náj­de­te na strán­ke PS.

Miesto

Rača, Bratislava
Bratislava-Rača. Na tom istom mies­te ako po minu­lé roky. Popis ako sa tam dostať, je na našej strán­ke, ces­tu sa pokú­si­me ozna­čiť. V zása­de v Rači, kde sa roz­chá­dza­jú dve mod­ré znač­ky, tak tou, čo ide viac na západ (ak ide­te od zastáv­ky, tak doľa­va) asi 30 min po znač­ke až kým nena­ra­zí­te na asfalt­ku a orgov na nej… to jest http://​mapy​.atlas​.sk/​m​a​p​a​/​P​o​s​l​e​d​n​e​S​p​o​j​e​n​e​c​t​vo3 . Pritom na zastáv­ke elek­trič­ky v Rači buď­te naj­ne­skôr o 7:45, aby sa regis­trá­cia nepre­ťa­ho­va­la. Termín sa zme­niť už nebude 🙂

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Posledné spojenectvo

20. 9. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Rača, Bratislava, Rača, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.