Preskočiť na obsah

Posledné spojenectvo

  • larpová hra
22. 9. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Po obrov­skej bit­ke pred brá­na­mi Minas Tirith roku 8 tre­tie­ho veku zavlá­dol v Stredozemi na dlhé roky mier. Gondorské aj Arnorské krá­ľov­stvo pre­kvi­ta­li. Avšak po smr­ti Eärendura Arnorského sa kvô­li nez­ho­dám jeho synov Arnor roz­pa­dol na tri čas­ti: Arthedain, Cardolan a Rhudaur. Tieto malé krá­ľov­stvá čas­to vied­li medzi sebou spo­ry o hra­nič­né úze­mia, čo vied­lo k osla­bo­va­niu moci Dunádanov. Nakoniec sa len v Arthedaine zacho­val Isildurov rod.

Po dlhých sto­ro­čiach sa napo­kon roz­pú­ta­la voj­na, v kto­rej Rhudaur spo­lu s Angmarom a hor­da­mi škriat­kov zaú­to­čil na Arthedain a Cardolan. Tým priš­li na pomoc elfo­via a hobi­ti. O tom kto túto voj­nu vyhrá a kto zís­ka moc nad úze­mím býva­lé­ho Arnoru, môžeš roz­hod­núť aj ty… 

Na fórach Sladu pri­bud­lo hla­so­va­nie o nápo­joch, kto­ré by ste si mali záu­jem kúpiť v hos­tin­ci u Skákajúceho poní­ka. Uvažuje sa o čapo­va­nej Kofole a horú­com čají­ku. Dajte nám pro­sím vedieť, o čo by ste mali záu­jem, nech vie­me, koľ­ko nápo­jov máme zabezpečiť. 

Miesto

Rača, Bratislava
Bratislava-Rača. Na tom istom mies­te ako minu­lý rok. Popis ako sa tam dostať, je na našej strán­ke. V zása­de v Rači, kde sa roz­chá­dza­jú dve mod­ré znač­ky, tak tou čo ide viac na západ asi 20 – 25 min po znač­ke až kým nena­ra­zí­te na asfalt­ku a orgov na nej… to jest http://​mapy​.atlas​.sk/​m​a​p​a​/​P​o​s​l​e​d​n​e​S​p​o​j​e​n​e​c​t​vo3
(ter­mín sa zme­niť už nebude 🙂

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Rača, Bratislava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.