Preskočiť na obsah

Podlé Zbrane

21. 3. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Podlé zbra­ne, ver­zia 1.04
Začiatok: Na začiat­ku sa losu­jú posta­vy a krú­ti sa fľa­šou. Každý hráč začí­na s náhod­ne vybra­tou kar­tou posta­vy a odchá­dza sme­rom kam uká­že fľa­ša. Hra sa odštar­tu­je prvým trú­be­ním. Hráči kto­rí umrú už na začiat­ku sa môžu vrá­tiť na poh­re­bis­ko, vytiah­nuť si ďal­šiu posta­vu a na najb­li­žom trú­be­ní zno­va oží­va­jú. Toto pokra­ču­je až kým sa „nevy­ťa­ha­jú“ všet­ky posta­vy. Potom už hrá­či umie­ra­jú definitívne.

Viťaz: Vyhráva hráč kto­rý ostá­va naži­ve ako posled­ný. Pri hre je povo­le­né zdru­žo­vať sa do naj­viac troj­člen­ných sku­pín s výnim­kou zom­bii. (zom­bie sa medzi sebou zdru­žu­jú neob­me­dze­ne, ale s hráč­mi sa zdru­žo­vať nesmú.) Na dodr­žia­va­nie toho­to pra­vid­la môže dohlia­dať Mocná Bytosť Zo Záhrobia, kto­rá je nesmr­teľ­ná a ovlá­da schop­nos­ti všet­kých postáv na hre 😉 Na hre sa môže vyskyt­núť aj neja­ký, pri­már­ny, „svä­tý“ quest. V tom prí­pa­de sa víťa­zom stá­va hráč kto­rý ho splní.

Súboj: Platia kla­sic­ké, vše­obec­né pra­vid­lá pre súboj (bez­peč­nosť, dĺž­ku zbra­ní a pod.). V prí­pa­de nezna­los­ti tých­to pra­vi­diel kon­tak­tuj­te orga­ni­zá­to­ra.
Základný útok je 1
Súboj na diaľ­ku sa vyko­ná­va strel­ný­mi zbra­ňa­mi, ale­bo vrha­cí­mi zbra­ňa­mi a papie­ro­vý­mi pro­jek­til­mi, kto­ré však hráč môže mať pri sebe naj­viac tri. Zraňuje takis­to za 1.

Časové úda­je:

Trúbenie – Trúbi (pís­ka) sa kaž­dých 15 minút. Trúbenie slú­ži na lep­šiu orien­tá­ciu v čase. Pri kaž­dom trú­be­ní sa posta­vám obno­vu­jú zvlášt­ne schop­nos­ti, rušia obme­dze­nia, nie­kto­ré posta­vy umie­ra­jú, iné oží­va­jú atď. (Napr. Quark zasiah­ne hrá­ča zblíz­ka, ale­bo z diaľ­ky a ten­to hráč nesmie až do ďal­šie­ho trú­be­nia behať.)

Kolo – Úsek medzi dvo­ma trú­be­nia­mi. (napr. „Olaf môže spô­so­biť pro­tiv­ní­ko­vi raz za kolo dvoj­ná­sob­né zra­ne­nie zbra­ňou zblízka“)

Minúta – Niektoré pre­klia­tia na hre trva­jú minú­tu. Je dob­ré mať hodin­ky a túto minú­tu si odsto­po­vať. V nie­kto­rých prí­pa­doch (napr. pri kúz­le „oslep“ 😛 ) tre­ba minú­tu odpo­čí­tať. Ak si je pre­klia­ty hráč 100%. istý, že pre­šla minú­ta, oslo­bo­dzu­je sa z pre­klia­tia povie „KONIEC“ aby si to všet­ci „oko­lo­idú­ci“ všimli. 

Karty – Kartami sa ozna­ču­jú posta­vy (iden­ti­ta hrá­ča). Každý Hráč môže mať pri sebe naj­viac tri kar­ty a ovlá­dať tak tri schop­nos­ti. Ak zabi­je hráč, ale­bo zom­bia iné­ho hrá­ča, vez­me si všet­ky jeho kar­ty. (Ak má viac ako tri, vybe­rie si tie najv­hod­nej­šie spo­me­dzi všet­kých (nové + pôvod­né) a nežia­dú­ce kar­ty vra­cia zavraž­de­né­mu. Tieto defi­ni­tív­ne opúš­ťa­jú hru, spo­lu so „zavraž­de­ným“, kto­rý ich po návra­te na poh­re­bis­ko odo­vzdá hro­bá­ro­vi. ) Karty si hrá­či NESMÚ medzi sebou vymie­ňať. Dajú sa zís­kať len vraž­dou hrá­ča.
Každý hráč má toľ­ko živo­tov, koľ­ko má jeho kar­ta s NAJVYŠŠÍM počtom.

Prerušenie hry – Hru pre­ru­šu­jú hrá­či kto­rí využí­va­jú zvlášt­ne schop­nos­ti, odo­vzdá­va­jú kar­ty a pod. Toto obvyk­le zahr­ňu­je len dvoch hrá­čov. Ostatní hrá­či môžu bojo­vať medzi sebou, ale neúto­čia na tých­to dvoch hrá­čov počas ich „jed­na­nia“.

Pohrebisko – Miesto kde sa všet­ko začí­na aj kon­čí. Zhromažďujú sa tu mŕt­vi hrá­či. Je tu aj hro­bár kto­rý kaž­dých 15 minút trú­bi a pri trú­be­ní môže posie­lať do sve­ta zom­bie.
Na poh­re­bis­ko môžu vstú­piť len MŔTVI HRÁČI. V prí­pa­de, že je mŕt­vych hrá­čov prí­liš veľa, tu fun­gu­je aj aré­na mŕt­vych kde títo hrá­či boju­jú o „prie­pus­t­ku“ z pod­sve­tia do pozem­ské­ho sveta. 

Hráč: Hráč je hra­jú­ca oso­ba kto­rá má neja­kú iden­ti­tu (vlast­ní kar­ty s postavami)

Zombia – Postava bez schop­nos­tí (kariet), kto­rá sa môže stať víťa­zom až keď zabi­je neja­ké­ho hrá­ča a zís­ka jeho iden­ti­tu. Zombie majú tri živo­ty a útok jed­na. Môžu nesť rôz­ne pre­klia­tia. Najčastejšie je to obme­dze­ná život­nosť, tj. smrť na najb­liž­šom trú­be­ní a násled­ný návrat späť na poh­re­bis­ko kde ich môžu vys­trie­dať iné zom­bie. Takisto môžu začí­nať s obme­dze­nia­mi v pohy­be, so zní­že­ným počtom kon­ča­tín a pod. 😛 Zombie nosia oko­lo hla­vy čier­nu stuhu.

Lokácie: Na hre sa môžu vyskyt­núť roz­lič­né loká­cie. Niektoré sa dajú obsa­diť a posky­tu­jú vlast­ní­ko­vi rôz­ne výho­dy, na nie­kto­rých vyhra­de­ných stro­moch si hrá­či môžu neja­kým spô­so­bom dolie­čiť živo­ty atď.

Herné pred­me­ty: Neexistujú. Na hre sú plne nahrá­dza­né kar­ta­mi. (viz. vyššie)

Odmeny: Odmeny pre hrá­čov sú v podo­be slo­tov (voľ­ných miest) na kar­ty. Na hre sa môžu vyskyt­núť ques­ty pre jed­né­ho, ale­bo via­ce­rých hrá­čov. Za ich spl­ne­nie hrá­či zís­ka­va­jú schop­nosť nosiť u seba viac kariet. (Táto schop­nosť sa ruší po ich najb­liž­šej smrti 😉

Kliatby: Na hre môžu vyskyt­núť kliat­by. Kliatba je na Vás uvr­hnu­tá ak ste zasia­hnu­tí zbra­ňou zblíz­ka, ale­bo na ďiaľ­ku (ten­to zásah nezra­ňu­je) a útoč­ník zakri­čí jed­no z tých­to slov:
Demencia: Zasiahnutý do najblž­šie­ho trú­be­nia strá­ca všet­ky schop­nos­ti. Ostáva mu len útok jed­na a pôvod­ná hra­ni­ca živo­tov
Mlč: Zasiahnutý nesmie do ďal­šie­ho trú­be­nia hovo­riť
Napadni: Zasiahnutý musí zaú­to­čiť na hrá­ča kto­ré­ho vybe­rá kúz­lia­ci hráč a musí bojo­vať len s ním až kým mu nedá aspoň jeden zásah, ale­bo do najb­liž­šie­ho trú­be­nia.
Oslep: Zasiahnutý minú­tu nič nevi­dí. Keď je zra­ne­ný, zrak sa mu vra­cia späť.
Paralýza: Zasiahnutý sa nesmie minú­tu nijak pohnúť. Keď je počas toho­to zra­ne­ný, kliat­ba sa ruší.
Spomaľ: Zasiahnutý nesmie do najb­liž­šie­ho trú­be­nia behať.
Zakoreň: Zasiahnutý sto­jí minú­tu jed­nou nohou na mieste.

© Klepsus

Miesto

KVP, Košice
Košice – KVP – zastáv­ka – Kláštor

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Podlé Zbrane

21. 3. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
KVP, Košice, KVP, Košice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.