Preskočiť na obsah

Pochod hraničiarov Veternými vrchmi (Malými Karpatmi)

30. 8. 2014 - 31. 8. 2014 začí­na­me o 07:00, kon­čí­me o 15:00
  • larpová hra

http://​pochod​-hra​ni​cia​rov​.web​no​de​.sk/

https://​www​.face​bo​ok​.com/​P​o​c​h​o​d​H​r​a​n​i​c​i​a​r​o​v​B​i​e​l​y​m​i​K​a​r​p​a​t​a​mi/

 

Zdar ran­ge­ri!

Trenčiansky org tím sa roz­ho­dol opäť zane­chať moder­ný život a pre­žiť víkend v nád­her­nej prí­ro­de Malých Karpát ako hra­ni­čia­ri. Žiadne sta­ny, žiad­ne spa­cá­ky, žiad­ne ruk­sa­ky, ale ľah­ká zbroj, deka, jed­lo, voda a ZBRANE

POČET: Podľa počtu hra­ni­čia­rov plá­nu­je­me vytvo­riť až tri sku­pi­ny kto­ré si budú poriad­ne (zne)príjemňovať pochod, avšak limit zúčast­ne­ných je momen­tál­ne 20. 

KEDY: sobo­ta 30.8.2014 o 7:00

KDE: tra­sa Svätý Jur – Stupava

BOD STRETU: Kartografický tím na tom usi­lov­ne pra­cu­je, upda­te bude v najb­liž­ších dňoch 

 

OBTIAŽNOSŤ: na rovi­nu je nut­né pove­dať že pochod je fyzic­ky nároč­ný. Samotná tra­sa má síce len 20 km ale je to stá­le v kop­coch a čas­tý­mi boj­mi v tom­to teré­ne cel­ko­vé kilo­met­re význam­ne naras­tú. Preto tre­ba seba­kri­tic­ky zhod­no­tiť svo­ju kon­dí­ciu aby sme všet­ci stí­ha­li a mali z akcie radosť. Skrátka, musí­te dať prvý deň, inak po vás prí­de hor­ská služba. 

ROLE-PLAY: Svoj výstroj tre­ba pris­pô­so­biť str­mé­mu teré­nu a rátať s prí­pad­ným daž­ďom. A tu pla­tí: „Kto sa bojí, nemô­že ísť do lesa“. Pochod bude nároč­ný a vyža­du­je dis­cip­lí­nu. Lenivosť sa neto­le­ru­je a TRESTÁ SA veli­teľ­mi. Hranie svo­jej posta­vy je na uvá­že­ní kaž­dé­ho. Avšak, čo veli­teľ povie, to pla­tí! Prosím, nepo­sie­laj­te na regis­trač­ný mail živo­to­pi­sy svo­jich postáv, pre túto akciu posta­čí ak si vymys­lí­te pek­né her­né meno.

Akcia je inšpi­ro­va­ná Pánom Prsteňov. Je situ­ova­ná s Stredozemi, pokiaľ máte prob­lé­my s dopra­vou, kon­tak­tuj­te Gandalfa (toho času Šedého). Viac infor­má­cií k jed­not­li­vým kra­ji­nám + prí­beh je na FB

Na Pochode máte, okrem bojov­ní­kov, mož­nosť pri­hlá­siť sa ako nasle­du­jú­ce postavy:

Felčiar (3 hrá­či) – boju­je, avšak nemá luk, len meč. Dostane od orgov 3 obvä­zy. V jed­nom stre­te môže vylie­čiť 3 živo­ty. Počas pocho­du môže z les­né­ho mate­riá­lu vyro­biť ešte ďal­šie 2 obvä­zy, kto­ré mu prí­pad­ne budú schvá­le­né. Ak jeden z 3 org. obvä­zov stra­tí, nemá nárok na náh­ra­du, lie­či o život menej a tak utr­pí celá sku­pi­na. Takže svoj­ho fel­čia­ra si sku­pi­na musí strá­žiť a brániť. 

Stopár (3 hrá­či) – plne vyzb­ro­je­ný hra­ni­čiar, kto­rý pomá­ha tvo­riť v sku­pi­ne her­nú atmo­sfé­ru. Záleží len na kapi­tá­no­vi ako sto­pá­roa využi­je. Stopár je zod­po­ved­ný za navi­gá­ciu celej sku­pi­ny*, môže varo­vať pred blí­žia­cim sa nepria­te­ľom, fun­go­vať ako rých­ly posol, či pre­d­voj – návnada. 

*sto­pá­ri nemu­sia poznať tra­su, posta­va spo­čí­va v role play. Netreba sa báť, žeby sa neja­ká sku­pi­na nadob­ro v horách stra­ti­la, pre­to­že s kaž­dou sku­pi­nou pôj­de jeden veľ­mi múd­ry, zod­po­ved­ný a ochot­ný hra­ni­čiar, kto­rý sto­pá­ro­vi občas poradí. 

QUESTY: Máme via­ce­ro variánt hry, nechaj­te sa prek­va­piť. Základ ale stá­le spo­čí­va v larp turis­ti­ke s občas­nou bit­kou. Budú tri sku­pi­ny s vlast­ný­mi veli­teľ­mi, sto­pár­mi a fel­čiar­mi, kto­ré pôj­du samos­tat­ný­mi ces­ta­mi a budú sa pre­pa­dá­vať. Na kon­ci dňa spo­loč­ne pre­no­cu­je­me na Vršateckom hra­de. Ako správ­ni zále­sá­ci sa môže­me tešiť na „moment prek­va­pe­nia“, neča­ka­ný pre­pad spo­za stro­mov, či napí­na­vé zakrá­da­nie a splý­va­nie s prí­ro­dou, čo je skôr uni­kát­nym prv­kom bitiev, či lar­pov. A to je pred­sa to, v čom sú hra­ni­čia­ri výborní!

ZBRANE: odpo­rú­ča­me luky, šípov si ber­te koľ­ko chce­te, ale mys­li­te na to, že čím viac ich vez­me­te, tým viac sa budú strá­cať. Odporúčanie orga­ni­zá­to­rov je 5 šípov. Náťah luku do 15kg. K tomu sú vhod­né zbra­ne jed­no­ruč­né a jeden a pol ruč­né meče do 120cm. Ak túži­te po iných milá­či­koch, napíš­te orgom. Neúprosným sch­va­ľo­va­čom zbra­ní sa URČITE nevyh­ne­te. Preto, zbra­ne budú RIADNE mäk­če­né a šípy budú RIADNE mäk­če­né. Pri šípoch bude mäk­če­nie hru­bé aspoň 3cm a prie­mer hla­vy 5cm. Zásah ube­rá 1 život. 

ŽIVOTYVÝBAVA: Každý hráč (vrá­ta­ne kapi­tá­nov) má 3 životy.

toto sú ran­ge­ri: http://​i253​.pho​to​buc​ket​.com/​a​l​b​u​m​s​/​h​h​4​9​/​p​h​o​e​n​i​x​3​2​7​9​/​F​a​r​a​m​i​r​-​I​t​h​i​l​i​e​n​.​jpg Základom je PLÁŠŤ, kto­rý v noci urči­te oce­ní­te, tuni­ka a noha­vi­ce z prí­rod­ných mate­rá­lov a farieb, vhod­né je zbro­jou si chrá­niť trup a pred­lak­tie. Ani hel­mu nerad­no pod­ce­ňo­vať. Ďalej si pre­mys­li­te ako pone­sie­te deku (mož­no aj dve, v noci by malo byť 13°C), jed­lo a vodu. Veci si zbaľ­te tak, aby ste boli schop­ní počas pocho­du okam­ži­te zare­a­go­vať na nebez­pe­čen­stvo, a nemu­se­li nič odha­dzo­vať na zem. 

VODA: Lesné stud­nič­ky po ces­te budú, avšak „spo­ra­dic­ky“. Na prvých 12 kilo­met­roch sme nenaš­li vhod­né pra­me­ne, pre­to na prvý deň tre­ba mať 2 lit­re v záso­be. Spotrebu vody si kaž­dý musím ustrážiť.A rov­no upo­zor­ňu­je­me, že koho­koľ­vek pod vply­vom alko­ho­lu vylu­ču­je­me z akcie a bude pone­cha­ný napos­pas vlkom a stra­šid­lám. Zatúlať sa na brad­lách je prí­liš nebez­peč­né a je nut­né aby všet­ky naše zmys­ly boli plne funkčné.

VEK: akcia je urče­ná pre účast­ní­kov star­ších ako 18 rokov (výnim­ky udeľujeme)

CENA: 1 Euro, o dopra­vu a stra­vu sa kaž­dý posta­rá sám.

Doprava: Milí Češi a Moraváci, ak máte prob­lém s náj­de­ním vhod­né­ho spo­ja, nevá­haj­te kon­tak­to­vať orgov. Poradíme.

 

svo­je otáz­ky a regis­trá­cie posie­laj­te na palantir.larp@gmail.com

 

Zodpovední orgo­via: Vlado „Alhafan“ Zelik  https://​www​.face​bo​ok​.com/​v​l​a​d​o​.​z​e​lik

                            Bibi Zelik                  https://​www​.face​bo​ok​.com/​b​i​b​i​a​n​a​.​z​e​lik

Miesto

Svätý Jur
Svätý Jur

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

1 Euro
Registračná strán­ka

Organizátor

Bibi

Pochod hraničiarov Veternými vrchmi (Malými Karpatmi)

30. 8. 2014 - 31. 8. 2014 začí­na­me o 07:00, kon­čí­me o 15:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Svätý Jur, Svätý Jur

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.