Preskočiť na obsah

Pochod hraničiarov Bielymi Karpatami

27. 7. 2013 - 28. 7. 2013 začí­na­me o 11:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

 
 
Zdar ran­ge­ri!

Trenčiansky org tým sa roz­ho­dol zane­chať moder­ný život a pre­žiť víkend v nád­her­nej prí­ro­de Bielych Karpát ako hra­ni­čia­ri. Žiadne sta­ny, žiad­ne spa­cá­ky, žiad­ne ruk­sa­ky, ale lah­ká zbroj, deka, jed­lo, voda a ZBRANE

POČET: Podľa počtu hra­ni­čia­rov môže­me vytvo­riť dve sku­pi­ny kto­ré si budú poriad­ne (zne)príjemňovať pochod, avšak limit zúčast­ne­ných je momen­tál­ne 20. 

KDE: Týmový kar­to­graf pred­bež­ne navrhu­je loka­li­tu Vršateckých hrad­ných bra­diel, odkiaľ sa prej­de do Lednických bra­diel. Hraničiarmi bude­me DOSLOVA, pre­to­že sa bude­me pohy­bo­vať na hra­ni­ci SR a Moravy, pri­čom najb­liž­šie čes­ké mes­to bude Brumov-Bylnice a slo­ven­ské Pruské. Na tej­to tra­se sú tri zrú­ca­ni­ny hra­dov, čo je pre nás sku­toč­ne lákavé. 

BOD STRETU: pres­ná tra­sa , ako aj mee­ting point sa ešte neur­či­la, pra­cu­je­me na tom. Predbežne sle­duj­te dopra­vu do Pruského. Pre našich čes­kých a morav­ských kama­rá­tov odpo­rú­ča­me využiť vla­ko­vé spo­je­nie do Bylnice ale­bo Vlárského Průsmyku.

ROLE-PLAY: Svoj výstroj tre­ba pris­pô­so­biť str­mé­mu teré­nu a rátať s prí­pad­ným daž­ďom. A tu pla­tí: „Kto sa bojí, nemô­že ísť do lesa“. Pochod bude nároč­ný a vyža­du­je dis­cip­lí­nu. Lenivosť sa neto­le­ru­je a TRESTÁ SA veli­teľ­mi. Hranie svo­jej posta­vy je na uvá­že­ní kaž­dé­ho. Avšak, čo veli­teľ ale­bo sto­pár povie, to platí!

QUESTY: ques­ty nie­sú. pri­már­ne rátaj­me s tým, že ide výluč­ne o larp turis­ti­ku s občas­nou, pre­dom dohod­nu­tou, bit­kou. Avšak to sa môže zme­niť, s dosta­toč­ným počtom bojov­ní­kov sa vytvo­ria dve sku­pi­ny s vlast­ný­mi veli­teľ­mi a sto­pár­mi, kto­ré pôj­du samos­tat­ný­mi ces­ta­mi a budú sa pre­pa­dá­vať. Na kon­ci dňa sa všet­ci šťast­li­vo stret­ne­me a pre­no­cu­je­me. Tejto varian­te by sme sa mimo­riad­ne teši­li, pre­to­že tak­to môže­me sku­toč­ne zažiť „moment prek­va­pe­nia“, neča­ka­ný pre­pad spo­za stro­mov, či napí­na­vé zakrá­da­nie a splý­va­nie s prí­ro­dou, čo je skôr uni­kát­nym prv­kom bitiev, či lar­pov. A to je pred­sa to, v čom sú hra­ni­čia­ri výborní!

ZBRANE: odpo­rú­ča­me luky, šípov si ber­te koľ­ko chce­te, ale mys­li­te na to, že čím viac ich vez­me­te, tým viac sa budú strá­cať. Náťah do 15kg. K tomu sú vhod­né zbra­ne jed­no­ruč­né a jeden a pol ruč­né meče do 120cm. Ak túži­te po iných milá­či­koch, napíš­te orgom. Neúprosným sch­va­ľo­va­čom zbra­ní sa URČITE nevyh­ne­te. Preto, zbra­ne budú RIADNE mäk­če­né a šípy budú RIADNE mäk­če­né. Pri šípoch bude mäk­če­nie hru­bé aspoň 3cm a prie­mer hla­vy 5cm.

KOSTÝMY: toto sú ran­ge­ri:http://​i253​.pho​to​buc​ket​.com/​a​l​b​u​m​s​/​h​h​4​9​/​p​h​o​e​n​i​x​3​2​7​9​/​F​a​r​a​m​i​r​-​I​t​h​i​l​i​e​n​.​jpgZákladom je PLÁŠŤ, kto­rý v noci urči­te oce­ní­te, tuni­ka a noha­vi­ce z prí­rod­ných mate­rá­lov a farieb, vhod­ne je zbro­jou si chrá­niť trup a pred­lak­tie. Ani hel­mu nerad­no pod­ce­ňo­vať. Ďalej si pre­mys­li­te ako pone­sie­te deku, jed­lo a vodu. Lesné stud­nič­ky po ces­te budú, avšak „spo­ra­dic­ky“.

Veci si zbaľ­te tak, aby ste boli schop­ní počas pocho­du okam­ži­te zare­a­go­vať na nebez­pe­čen­stvo, a nemu­se­li nič odha­dzo­vať na zem. 

VEK: akcia je pri­orit­ne pre účast­ní­kov star­ších ako 18 rokov (výnim­ky udeľujeme)

CENA: Nám nepla­tí­te nič, o dopra­vu a stra­vu sa kaž­dý posta­rá sám.

Registrácia ako taká nepre­bie­ha, pre­to­že nás bude len do 20, záu­jem­com sta­čí ohlá­siť sa sto­pár­ke ithi­lien­skej pecho­ty na bzelikova@gmail.com.

 

Miesto

Vršatské Podhradie (okres Ilava)
Vršatské Podhradie (okres Ilava) 

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Bibi

Pochod hraničiarov Bielymi Karpatami

27. 7. 2013 - 28. 7. 2013 začí­na­me o 11:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Vršatské Podhradie (okres Ilava), Vršatské Podhradie (okres Ilava)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.