Preskočiť na obsah

Pentagram 3

23. 6. 2012 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 15:00
  • larpová hra

Zdravím všet­kých bojach­ti­vých. Pentagram je hra plná tak­ti­zo­va­nia, bizar­ných stra­te­gic­kých rie­še­ní a neča­ka­ných zvra­tov v bojoch. Po úspeš­ných prvých dvoch roč­ní­koch sme sa roz­hod­li zor­ga­ni­zo­vať ju aj tu, v Bratislave. Cieľ je jed­no­du­chý. Pobiť čo naj­väč­ší počet nepria­te­ľov z oboch tábo­rov. Okrem Vašej zruč­nos­ti v boji a počtu bra­tov a ses­tier v zbra­ni Vám k tomu môžu poslú­žiť aj zdra­vé dip­lo­ma­tic­ké vzťa­hy so sused­mi, sil­ná vod­cov­ská osob­nosť, kto­rú si zvo­lí­te a samoz­rej­me, Vaše stra­te­gic­ké vlo­hy. Herné úze­mie má tvar päť­cí­pej hviez­dy. Na pro­ti­ľah­lých cípoch sú Vaši nepria­te­lia, na sused­ných Vaši poten­ciál­ni spo­jen­ci a v stre­de vše­moc­ný Pentagram. Členské je zadarmo.

Registrácia

Na hru sa regis­tru­je cez face­bo­oko­vý event, kde klik­ne­te „zúčast­ním sa“ a napí­še­te do kto­rej stra­ny sa hlá­si­te. Registrovať sa môže­te aj na adre­se klepsusvideo@gmail.com. Kto prí­de na hru bez regis­trá­cie, má u nás výkričník.

Pravidlá

Tieto pra­vid­lá je kaž­dý hráč povin­ný si pred hrou pre­čí­tať a pocho­piť ich. Či ste tak uro­bi­li, si ove­rí­me pred hrou pri zapi­so­va­ní hrá­čov, kde kaž­dé­mu polo­ží­me otáz­ku týka­jú­cu sa pra­vi­diel. Kto neod­po­vie správ­ne, má u nás výkričník.

Kostým

Na hru musí­te prí­sť v kos­tý­me takej far­by, do akej stra­ny ste sa hlá­si­li. Kto prí­de na hru bez kos­tý­mu, má u nás výkričník.

Na čo sú výkričníky?

Ak budú sily strán pred hrou nevy­vá­že­né, budú ich orga­ni­zá­to­ri musieť vyvá­žiť na mies­te. Môžu pre­ra­diť aké­ho­koľ­vek hrá­ča k akej­koľ­vek stra­ne. Ak nie je k dis­po­zí­cii vhod­ný kos­tým, hráč si uvia­že oko­lo hla­vy fareb­nú stu­hu. Hráči s výkrič­ník­mi budú pre­ra­ďo­va­ní ako prví.

Bojovníci

 (bel­lum se ipsum alit)

far­by ode­vu: čer­ve­ná, oranžová

Špeciálna schop­nosť: +1 život

nepria­te­lia: mágo­via, kňazi

suse­dia: zlo­de­ji, hraničiari

Môžu pou­ží­vať štít

 

Hraničiari

(natu­ra nihil fit in frustra)

far­by ode­vu: zele­ná, hnedá

Špeciálna schop­nosť: +1 do úto­ku so strel­nou zbraňou

nepria­te­lia: zlo­de­ji, mágovia

suse­dia: bojov­ní­ci, kňazi

Môžu pou­ží­vať štít

 

Kňazi

(ora et labora)

far­by ode­vu: bie­la, žltá

Špeciálna schop­nosť: Za 3 plat­né zása­hy (také, kto­ré zra­nia) ude­le­né nepria­te­ľo­vi si vylie­či 1 život.

nepria­te­lia: bojov­ní­ci, zlodeji

suse­dia: hra­ni­čia­ri, mágovia

Môžu pou­ží­vať štít

 

Mágovia

(sol­ve et coagula)

far­by ode­vu: mod­rá, fialová

Špeciálna schop­nosť: môže nosiť 5 pro­jek­ti­lov, zra­ňu­je prvým zása­hom za 1. Ak mág tra­fí dva­krát za sebou toho isté­ho hrá­ča bez toho aby minul, zra­ní za 2. Podobne tre­tí­krát za 3.

nepria­te­lia: hra­ni­čia­ri, bojovníci,

suse­dia: kňa­zi, zlodeji

Nemôžu pou­ží­vať štít

Zlodeji

(homo homi­ni lupus)

far­by ode­vu: čier­na, sivá

Špeciálna schop­nosť: +1 do úto­ku zoza­du (nepla­tí pre súboj na diaľ­ku) + imu­ni­ta voči neča­ka­ným zása­hom od chrb­ta (nepla­tí pre súboj na diaľ­ku). Je zaká­za­né pro­tiv­ní­ko­vi zámer­ne nasta­vo­vať chrbát…

nepria­te­lia: kňa­zi, hraničiari

suse­dia: mágo­via, bojovníci

Nemôžu pou­ží­vať štít

Súboj

Všetci hrá­či sa zúčast­ňu­jú hry na vlast­né rizi­ko. Kontaktný boj je zaká­za­ný (drža­nie zbra­ne, kopy, chma­ty apod.) Bojuje sa živo­to­vým sys­té­mom.  Každý hráč má päť živo­tov a útok jed­na. Tj. ak hráč dosta­ne 5 zása­hov, umie­ra. O plat­nos­ti zása­hu roz­ho­du­je vždy zasia­hnu­tý. Nezásahové plo­chy: hla­va, krk, rozk­rok, nohy od kolien po prs­ty, ruky od lak­ťov po prs­ty. U strel­ných a vrha­cích zbra­ní je nezá­sa­ho­vá len hla­va, krk a rozk­rok. Povolené sú dre­ve­né, ale­bo trúb­ko­vé, bez­peč­ne oba­le­né zbra­ne (bude­me kon­tro­lo­vať) do súč­tu dĺžok 140 cm. (čiže napr. jed­na 140 cm zbraň, ale­bo dve po 70 cm.) Zbrane s pohyb­li­vý­mi čas­ťa­mi a bod­né zbra­ne sú zaká­za­né. Na kopi­je ude­ľu­je­me výnim­ky v prí­pa­de nevy­vá­že­nos­ti strán. Štít môžu pou­ží­vať len stra­ny u kto­rých je to uve­de­né. Súboj na diaľ­ku sa vyko­ná­va strel­ný­mi zbra­ňa­mi, u mágov aj papie­ro­vý­mi pro­jek­til­mi. Útok hrá­ča na hrá­ča tej istej stra­ny je neplat­ný.  Mŕtvy hráč drží až do oži­ve­nia ZBRAŇ ZA HLAVOU!!!

 

Body + (Za nepriateľov)

Každého zabi­té­ho nepria­te­ľa ozna­ču­je zabí­ja­jú­ci hráč pod svo­jim menom ako bod na tabuľ­ke pre prí­sluš­nú nepria­teľ­skú stranu.

Body – (Ochrana pred susedmi)

Každé zabi­tie svo­jim suse­dom ozna­čí zabi­tý hráč na tabuľ­ke ako zápor­ný bod pre prí­sluš­nú sused­nú stranu.

Vlajky

Každá stra­na má vlast­nú vlaj­ku. Táto vlaj­ka, ak je ulo­že­ná vo vlaj­ko­vis­ku, posky­tu­je hrá­čom – vlast­ní­kom vlaj­ko­vis­ka jed­nu špe­ciál­nu schop­nosť. (výho­du v boji). Vlajky smú byť usklad­ne­né iba v nie­kto­rom vlaj­ko­vis­ku, ale­bo u nie­kto­ré­ho živé­ho hrá­ča. Nesmú byť teda odho­de­né nie­kam na zem a pod. Hráči si môžu vlaj­ky navzá­jom krad­núť a to buď pria­mo z vlaj­ko­vis­ka cudzej stra­ny (aj sused­nej), ale­bo zabi­tím hrá­ča nesú­ce­ho vlaj­ku. Ak hráč zís­ka vlaj­ku, okam­ži­te (a to doslo­va) ju musí odniesť do nie­kto­rej zo základ­ní, ale­bo ju odo­vzdať iné­mu živé­mu hrá­čo­vi. Napr. Zlodeji spra­via ťaže­nie po všet­kých vlaj­ko­vis­kách. Prvých pobi­jú kňa­zov, vez­mú vlaj­ku a hneď po nich postu­pu­jú na hra­ni­čia­rov. Nesmú ale postu­po­vať s uko­ris­te­nou vlaj­kou. Musia s ňou vyslať jed­né­ho hrá­ča na iné vlajkovisko.

 

Priebeh oži­vo­va­nia

Keď hráč zomrie, dá si zbraň za hla­vu, odíde hneď ku svo­jej základ­ni (Dotkne sa jej) a skon­tro­lu­je, či je vo vlaj­ko­vis­ku (mies­to na zapi­cho­va­nie vla­jok, vidi­teľ­né zo základ­ne) ulo­že­ná vlaj­ka, kto­rá pat­rí jeho stra­ne. Ak áno, oži­ví sa s plným počtom živo­tov, plus so svo­jou špe­ciál­nou schop­nos­ťou. Ak nie, oži­ví sa bez schop­nos­tí. Ak sú na základ­ni aspoň 4 vlaj­ky, oži­ví sa ešte s jed­nou schop­nos­ťou ľubo­voľ­nej inej strany.

Priebeh lie­če­nia

Zranený hráč prej­de popod Pentagram v stre­de úze­mia a násled­ne sa dot­kne jed­né­ho z oltá­rov poblíž. To mu dopl­ní živo­ty na maximum.

Víťaz

Hra trvá po dobu urče­nú na mies­te. Začína a kon­čí sa trú­be­ním orga­ni­zá­to­rov. Víťazom sa stá­va stra­na s naj­vyš­ším počtom bodov. Konečný počet bodov, napr. u hra­ni­čia­rov, kto­rí zabi­li 20 mágov a 11 zlo­de­jov je 11 (vždy pod­ľa men­šie­ho počtu) mínus počet suse­dov kto­rých zabi­li, číže napr. mínus 3 ak zabi­li dvoch bojov­ní­kov a jed­né­ho kňaza.

V prí­pa­de rov­nos­ti výsled­kov o víťa­zo­vi roz­hod­ne čest­ný súboj jeden na jed­né­ho, kto­rý zve­dú zástup­co­via kaž­dej zo strán. 

 

© Klepsus

 

Cesta na loká­ciu… http://​ima​ges​hack​.us/​p​h​o​t​o​/​m​y​-​i​m​a​g​e​s​/​6​5​1​/​c​e​s​t​a​n​a​p​e​n​t​a​g​r​a​m​3​.​j​pg/

regis­trá­cia hrá­čov začí­na o 10:00

 

 

Miesto

Bratislava – mest­ská časť Devín
http://​ima​ges​hack​.us/​p​h​o​t​o​/​m​y​-​i​m​a​g​e​s​/​6​5​1​/​c​e​s​t​a​n​a​p​e​n​t​a​g​r​a​m​3​.​j​pg/

čo viac dodať…

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Klepsus

Pentagram 3

23. 6. 2012 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 15:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Bratislava – mest­ská časť Devín, Bratislava – mest­ská časť Devín

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.