Preskočiť na obsah

Paralel Worlds

26. 9. 2009 - 27. 9. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

…v uni­ver­ze exis­tu­je neko­neč­né množ­stvo sve­tov (rea­lít), súbež­ne plá­va­jú­cich časom. Tieto sve­ty sú si tak podob­né, ale záro­veň tak roz­diel­ne, že bytosť nie vždy pozná, v kto­rom sve­te exis­tu­je. Sú navzá­jom pre­po­je­né ano­má­lia­mi spô­so­be­ný­mi naru­še­ním pod­sta­ty ener­gie, tzv. brá­na­mi. Každý svet je s tými ostat­ný­mi pre­po­je­ný prá­ve siedmimi…

…už od nepa­mä­ti sa nám sní­va­jú sny. Sny o nad­pri­ro­dze­nom, sny o fan­tas­tic­kom. Práve sny sú mocou šama­nov, náde­jou mágov, či záhu­bou tých, kto­rí si ich vylo­žia nespráv­ne. Pomocou nich roz­prá­va­jú s duch­mi, duša­mi pad­lých. No nie­ke­dy sa sta­ne, že duša šama­na svo­je telo naozaj opus­tí a ces­tu­je sve­tom až na jeho okraj, nie­ke­dy skrz. Tak sa stá­va, že šaman pri­chá­dza späť s vedo­mos­ťa­mi, aké sa v tom­to sve­te nemo­hol naučiť, v iných prí­pa­doch dokon­ca s pozme­ne­nou pod­sta­tou svo­jej duše. Takýmto bytos­tiam hovo­rí­me „Anima“…

…náš prí­beh sa začí­na obja­ve­ním prá­ve toh­to sve­ta. Objavený dra­kom, kto­rý sa vte­lil do tela chlap­ca, a vie­dol ho časom a múd­ros­ťou podstaty.

—————————————————————————————

LARP Paralelné Svety začí­na pilot­nou komor­nou akci­ou, kto­rá je zame­ra­ná hlav­ne na objavenie(resp. vytvorenie/dotvorenie) svo­jich postáv, a cel­ko­vý úvod do hry. 

Približná dĺž­ka sa odha­du­je na 4–6 hodín, no závy­sí od hrá­čov samotných.

Typ hry je Fantasy/Sci-Fi/Real.

Jedná sa o pro­jekt troš­ku iné­ho štý­lu, tak dúfa­me, že sa nám ho poda­rí spo­lu s vašou pomo­cou rozbehnúť.

Táto komor­ná akcia nie­je urče­ná pre nová­či­kov!
Taktiež je poža­do­va­ná mini­mál­na veko­vá hra­ni­ca 18 rokov.

Kladie sa dôraz na RolePlay, teda hra­nie role. Kostýmy nepotrebujete.

Všetky ostat­né infor­má­cie sa dozvie­te pria­mo na hre.
No v prí­pa­de otá­zok ma kon­tak­tuj­te buď­to PM na fóre, nick: stel­mi, ale­bo ICQ: 277–209-582, ale­bo mai­lom: michal.stelmak@gmail.com

Diskusia: http://​forum​.slad​.sk/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​f​=​7​9​&​t​=​2​909

Miesto

Malá Lodina
Pravdepodobne sa to bude odo­hrá­vať v malej dedin­ke zva­nej Malá Lodina, ale loka­li­ta sa ešte môže zme­niť. Všetko sa včas upresní.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Paralel Worlds

26. 9. 2009 - 27. 9. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Malá Lodina, Malá Lodina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.