Preskočiť na obsah

Operation:Chuprikorn

27. 8. 2011 - 28. 8. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Medžikistan je malá hor­na­tá kra­ji­na v srd­ci euro­á­zie. Obklopená z juhu a výcho­du Ľudovou repub­li­kou Kosovia a zo seve­ru a zápa­du Gordoshanským zvä­zom. Hospodárstvo kra­ji­ny tvo­rý nerast­né bohat­stvo, pre­važ­ne dia­man­ty a želez­ná ruda. Krajina je veľ­mi čle­ni­ta a hor­na­tá. Práve nerast­né suro­vi­ny sú dôvo­dom neus­tá­lej hroz­by zo stra­ny Kosovie. Vládne intri­gy už vied­ly k nie­koľ­kým pohra­nič­ným kon­flik­tom. Priamu invá­ziu oddia­ľu­jú jed­nak dip­lo­ma­ti OSN a jed­nak hor­ské pás­ma na hra­ni­ci Medžikistanu, kto­ré sú z vínim­kou nie­koľ­kých pries­my­kov tak­mer neprie­chod­né. Jedným z význam­nych hra­nič­ných pre­cho­dov je hor­ské mes­teč­ko Khalatala. Vláda Kosovie vysie­la do pohra­nič­nej oblas­ti svo­je expe­dič­ne jed­not­ky. Do karát jej nahrá­va aj smrť sta­ros­tu mes­teč­ka a blí­žia­ce sa voľ­by sta­ros­tu. Medžikistánska vlá­da, v sna­he zabrá­niť obsa­de­niu dedi­ny vysie­la svo­je hor­ske odie­ly, tré­no­va­ne na par­ti­zán­sky spô­dob boja zná­me ako La Chupra, kto­rých ulo­hou je zneš­kod­niť aké­koľ­vek jed­not­ky, kto­ré pre­kro­čia neut­rál­nu zonu hra­ni­ce a v prí­pa­de potre­by obsa­diť mes­teč­ko a vytla­čit jed­not­ky KEF za hra­ni­cu. Do oblas­ti v sna­he zachy­tiť začia­tok mož­né­ho kon­flik­tu pri­chá­dza­jú novi­ná­ry CNN. OSN zatial nevi­da­la žiad­ne sta­no­vis­ko k situ­acii v oblas­ti. Kosovia expe­di­ti­ona­ry for­ces Jednotky zosta­ve­né z výbe­ru armá­dy Kosovie, špe­cial­ne pre túto misiu. Jednotky majú k dis­po­zí­cii 8. Letku Kosovijských ľah­kých bom­bar­dé­rov a 17. Delostrelecký pluk Hlavné úlo­hy: 1.)Obsadiť stra­te­gic­ké pozí­cie v oblas­ti. 2.)Získať pod­po­ru mes­teč­ka Khalatala 3.)Oslabiť, ale­bo zni­čiť par­ti­zá­nov La Chupra Od čle­nov jed­no­tiek je poža­do­va­ná vyso­ká úro­veň dis­cip­lí­ny, zna­los­ti z poby­tu v „divo­či­ne“, dob­rá fyzic­ká kon­dí­cia a úhľad­ná sta­rost­li­vosť o výstroj a výzb­roj. Strana je urče­ná Milsim hrá­čom. Nieje vhod­ná pre „Náhodných kro­pi­čov“. Dress code: Uniforma vzo­ry: MARPAT, UCP, Multicam, 3col Desert. Povinné body armo­ry, ale­bo pla­te car­rie­ry (Aspoň repli­ky SAPI sú odpo­rú­ča­ne) a hel­my Zakázane she­ma­gy, mas­ko­va­cie far­by, čapi­ce, klo­bú­ky. V prí­pa­de, že nemá­te skú­se­nos­ti z takou­to akci­ou, ale­bo máte pochyb­nos­ti o svo­jom ustro­je­ní nevá­haj­te kon­tak­to­vať orga­ni­zá­to­rov. Dôležite: hrá­či z nevhod­ným ustro­je­ním, ale­bo nespráv­nym nebu­dú vpus­te­ný do hry!!! Medžikistansky par­ti­zá­ni La Chupra Polovojenské jed­not­ky vysla­né vlá­dou Medžikistanu, aby odra­zi­li Kosovijsku invá­ziu. Vzhľadom na čle­ni­tosť teré­nu sa uchý­li­ly k par­ti­zán­ske­mu spô­so­bu boja. Členovia jed­no­tiek sa vyzna­ču­jú vyso­kou dis­cip­lí­nou, schop­nos­ťou efek­tív­ne zotr­vať v „divo­či­ne“ a dob­rou fyzic­kou kon­dí­ci­ou. Strana je urče­ná Milsim hrá­čom. Nieje vhod­ná pre „Náhodných kro­pi­čou“. Hlavné úlo­hy: 1.)Obsadiť stra­te­gic­ké pozí­cie v oblas­ti a ubrá­niť ich pred jed­not­ka­mi KEF. 2.)Získať pod­po­ru oby­va­te­ľov regi­ó­nu 3.)Zneškodniť stra­te­gic­ké cie­le KEF Dress code: Uniforma vzo­ry: Ruské, nemecké,české,slovenské mas­ko­va­cie vzo­ry, US Woodland, Olivové, ale­bo čier­ne uni­for­my, Mix civil­né­ho a vojen­ské­ho oble­če­nia. Shemagy, mas­ko­va­cie far­by, mas­ko­va­cie šály, čiap­ky, klo­bú­ky povo­le­né Zakázane: Helmy a body armo­ry V prí­pa­de, že nemá­te skú­se­nos­ti z takou­to akci­ou, ale­bo máte pochyb­nos­ti o svo­jom ustro­je­ní nevá­haj­te kon­tak­to­vať orga­ni­zá­to­rov. Dôležite: hrá­či z nevhod­ným ustro­je­ním, ale­bo nespráv­nym nebu­dú vpus­te­ný do hry!!! Obyvatelia mes­teč­ka Khalatala Khalatala sa nachá­dza na hra­ni­ci Medžikistanu a Kosovie. Vzhľadom na hor­na­tú a neprie­stup­nú kra­ji­nu na hra­ni­ci je Kalatala význam­ným a stra­te­gic­kým pre­cho­dom. Obyvatelia mes­teč­ka žijú svoj život v poko­ji aj keď pod hroz­bou mož­né­ho úto­ku zo stra­ny Kosovie. V mes­teč­ku je úrad sta­ros­tu, kavia­reň, poh­reb­ná služ­ba, honi­teb­nič­ka, rybár, poľov­níc­ke zdru­že­nie, chrám a mno­ho ďal­ších zau­jí­ma­vos­ti. Mestečko ma vlast­né­ho sta­ros­tu a polí­ciu kto­rá dohlia­da na poria­dok v mes­teč­ku. Dress code: Civilné oble­če­nie (Mix Balkán,Afganistan,Kazachstan a podob­ne) Striktne zaká­za­né moder­né a luxus­ne oble­če­nie. Región je pre­važ­ne chu­dob­ný. Polícia: Civilné oble­če­nie, pás­ka na ruku a jed­no­fa­reb­ná čapi­ca (pás­ku a čiap­ku dodá orga­ni­zá­tor) Reportéri CNN CNN v sna­he zachy­tiť začia­tok mož­né­ho kon­flik­tu vysla­la do oblas­ti svo­jich repor­té­rov Hlavné úlo­hy: 1.)Na fotiť, ale­bo nato­čiť zábe­ry z oblas­ti 2.)Spraviť roz­ho­vo­ry z dôle­ži­tý­mi oso­ba­mi 3.)Napísať, ale­bo pri­pra­viť video repor­táž do večer­ných novín Dress code: Civilné oble­če­nie, neprie­strel­ná ves­ta a hel­ma z ozna­če­ním PRESS, ale­bo TLAČ Vlastná tech­ni­ka ako foto­apa­rát, video­ka­me­ra, dik­ta­fón, zápis­ník atď. Zakázane aké­koľ­vek zbrane.

Miesto

Medzev (okres Košice – oko­lie)
Medzev

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Operation:Chuprikorn

27. 8. 2011 - 28. 8. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Medzev (okres Košice – oko­lie), Medzev (okres Košice – okolie)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.