Preskočiť na obsah

Operation: Blahoslavia

23. 6. 2012 - 24. 6. 2012 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 10:00
  • larpová hra

    Od sta­ros­tov­ských volieb v obci Khalatala na koso­vij­sko-medži­kis­tán­skej hra­ni­ci uply­nu­lo nie­koľ­ko mesia­cov, avšak spo­mien­ky na dra­ma­tic­ké uda­los­ti sú stá­le čerstvé. V obci niet niko­ho, kto by si nespo­mí­nal na invá­ziu jed­no­tiek KEF, na ich násled­né boje s medži­kis­tán­skou La Chuprou či ruko­jem­níc­ku drá­mu, kto­rej hlav­ný­mi aktér­mi boli tero­ris­ti, sami seba nazý­va­ní Blahoslavení, kona­jú­ci v mene Veľkého Vodcu. A hoci sa všet­ko skon­či­lo nako­niec k spo­koj­nos­ti obča­nov i oboch kan­di­dá­tov na sta­ros­tov­skú fun­kciu, Veľký Vodca spo­je­ným medži­kis­tán­sko-koso­vij­ským silám uni­kol a s ním i jeho pár najvernejších.

      Dnes je situ­ácia v pohra­ni­čí pokoj­ná. Obyvatelia sa netra­sú od stra­chu zo zbra­ní jed­no­tiek KEF či La Chupry, mos­li­mo­via neúto­čia na kres­ťa­nov a ani kres­ťa­nia na mos­li­mov, vzdu­chom sa neší­ria roz­ka­zy, v lesoch nedu­nia výstre­ly a neznie krik rane­ných. Všade je ticho a pokoj. Ticho a pokoj, aké pozná­me len ako pre­d­zvesť tých naj­moc­nej­ších a najk­ru­tej­ších búrok.

      A zdá sa, že búr­ka, akú pohra­ni­čie ešte neza­ži­lo, sa blí­ži spo­lu s Veľkým Vodcom na čele Blahoslavených, kto­rých myš­lien­ky už ani zďa­le­ka nie sú len myš­lien­ka­mi nie­koľ­kých jedin­cov. Blahoslavených je v súčas­nos­ti omno­ho viac, ich uče­nie je sil­nej­šie a šíri sa medzi oby­čaj­ný­mi ľuď­mi hlas­mi pro­ro­kov, kto­rí nepoz­na­jú úna­vu a milo­sr­den­stvo, rov­na­ko ako ani zbra­ne Blahoslavených, kto nek­rá­ča s nimi, krá­ča pro­ti nim. Veľký Vodca a jeho stú­pen­ci trpez­li­vo vyčká­va­li na svo­ju šan­cu a všet­ko nasved­ču­je tomu, že ten­to oka­mih koneč­ne nastal. V ces­te im sto­ji posled­ná pre­káž­ka – jed­not­ky KEF ten­to­raz hra­ni­cu pre­kra­ču­jú na ofi­ciál­nu žia­dosť medži­kis­tán­skej vlá­dy zne­po­ko­je­nej situ­áci­ou v pohra­ni­čí, kto­rú nie je schop­ná vyrie­šiť samos­tat­ne. Ich úlo­ha je jed­no­du­chá, musia zasta­viť Veľkého Vodcu za kaž­dú cenu…

 

Čo je “Operation”?

Ide o nie cel­kom typic­kú, ale ani nie úpl­ne nety­pic­kú AS akciu, kto­rá v sebe zahŕňa okrem už spo­mí­na­né­ho air­sof­tu tiež prv­ky tzv. LARPu (Live Action Role Play je struč­ne pove­da­né hra na cha­rak­te­ry ale­bo posta­vy), ree­nact­men­tu a mil­si­mu. Tieto prv­ky sú kom­bi­no­va­né tak, aby bol výsle­dok z 24-hodi­no­vej hry čo naj­re­ál­nej­ší, samoz­rej­me v závis­los­ti na bez­peč­nos­ti a hrateľnosti.

 

 

Miesto

Medzev (okres Košice – oko­lie)
Medzev (okres Košice – okolie)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Olaff

Operation: Blahoslavia

23. 6. 2012 - 24. 6. 2012 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 10:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Medzev (okres Košice – oko­lie), Medzev (okres Košice – okolie)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.