Preskočiť na obsah

Operácia P

27. 11. 2009 - 28. 11. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Sú tajom­stvá, kto­ré nema­li byť odha­le­né. Poznatky, kto­ré mali zostať skry­té. Dokumenty, kto­ré nikdy nema­li uzrieť svet­lo sve­ta. Čo sa sta­ne, keď sa dosta­ne na povrch len nepatr­ná časť z nich? Kto všet­ko je zaple­te­ný do havá­rie v roku 1967? Čo sa skrý­va pod kry­cím náz­vom „Incident X602“? A ako to všet­ko vlast­ne súvi­sí? Si ochot­ný hľa­dať odpo­ve­de na tie­to otáz­ky? Chceš vedieť viac?

Operácia P je str­hu­jú­ca zážit­ko­vá hra, v kto­rej 6 hrá­čov odha­ľu­jú tajom­stvá taj­né­ho vlád­ne­ho výsku­mu. Je pre­tka­ná rôz­ny­mi mys­te­ri­óz­ny­mi uda­los­ťa­mi a bude vás nútiť roz­mýš­ľať nad tým, čo všet­ko sa skrý­va pred zrak­mi verej­nos­ti. Zažijete napä­tie, adre­na­lín a vzru­še­nie z odha­ľo­va­nia nepoz­na­né­ho, aké ste dosiaľ moh­li vidieť len vo fil­moch. Nahliadnite s nami do zlo­žiek ozna­če­ných ako „prí­sne taj­né“ a pre­ži­te neopa­ko­va­teľ­nú atmo­sfé­ru hry Operácia P.

Operácia P sa v zme­nej podo­be odo­hrá 27. – 28. 11. 2009 je urče­ná pre 6 hrá­čov a tým­to ste všet­ci srdeč­ne pozvaní 

Tešíme sa na spo­lu­prá­cu a skve­lé zážitky,

ERA

Miesto

Rôzne mies­ta, Nitra
rôz­ne miesta

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Operácia P

27. 11. 2009 - 28. 11. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Rôzne mies­ta, Nitra, Rôzne mies­ta, Nitra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.