Preskočiť na obsah

Odraz

24. 4. 2009 - 26. 4. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

O tvor­bě pro hrá­če, o teorii pro tvůr­ce, o hře pro teoretiky.

Druhým roč­ní­kem Odrazu bychom chtěli navá­zat na výbor­ně zapo­ča­tou prá­ci brněn­ských orga­ni­zá­to­rů loňs­ké­ho roč­ní­ku, kte­rý­mi byli Court of Moravia a Veselý Kopeček. Rádi bychom lodi, kte­rá vyplu­la v roce 2008, poskyt­li pří­stav, ze kte­ré­ho bude moci odra­zit na dal­ší ces­tu. Přístavní tržiš­tě při­ne­se před­náš­ky teore­tic­ké i prak­tic­ké, dis­ku­se o varian­tách i varia­cích, výměnu zku­še­nos­tí a spous­tu dalšího…

Ve stře­do­ev­rop­ském zrcad­le by se tak měly odra­zit kaž­do­roč­ní skan­di­náv­ské kon­fe­ren­ce, a před účast­ní­ky se ote­vře pes­trá pale­ta před­ná­šek, dis­ku­zí i tvůr­čích dílen, kte­ré se mohou stát ins­pi­ra­cí či pou­če­ním. Pozváni budou před­ná­še­jí­cí z České i Slovenské repub­li­ky a rov­něž z dal­ších zemí. Spektrum pří­stu­pů a sty­lů tak bude vel­mi širo­ké a kaž­dý, kdo se lar­pem zabý­vá, nalez­ne oblast, kte­rá pro něj bude přínosem.

Konference se letos usku­teč­ní 24. — 26. dub­na 2008 v Praze. Pro před­pok­lá­da­ný počet šede­sá­ti účast­ní­ků bude zajiš­těno uby­to­vá­ní i se stra­vou na co nej­lep­ší úrov­ni, jakou mož­nos­ti dovolí.

Bližší infor­ma­ce jsou pří­mo na strán­kách akce – http://​www​.odraz​.org

Miesto

DDM Praha
DDM Praha 8 Kobylisy, Přemyšlenská 1102

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Odraz

24. 4. 2009 - 26. 4. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
DDM Praha, DDM Praha

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.