Preskočiť na obsah

Nuclear War 2042 – Stretnutia

20. 2. 2016 začí­na­me o 12:00, kon­čí­me o 15:00
  • larpová hra

Žáner – Modernizovaná WW2, Post-apokalypsa, Horror. 

Hľádame nových čle­nov do naších rádov kde bude­me LARP-ovať kaž­dé voľ­ne dny. Chceli by ste sa zúčast­niť bojov tej­to voj­ny ? Kde Sovietský komu­nis­mus, Nacismus a fašis­mus zase pov­sta­vá ale v inom žán­ri a inom deji. V rokoch 2042 kde pokra­ču­je 4. Svetová voj­na a spo­lu snou Nukleárna vojna.

Chcete snámi zahráť ? čo potrebujete :

Zbran : Airsoft, Prerobený Nerf ( Funkčné ale­bo nefunkč­né)

Uniforma : ( Rusov,sovietov,nemcov, nacistov,američanov,angličanov, japon­cov atd..)

Vek : 13 – 16

Kde sa stretneme? : 

Lokacia : Východ slo­ven­ska / Košicky kraj / Okres Gelnica / Švedlár.

Čakáme: Vlákova zástav­ka Švedlár.

Čas: 12:00 – 15:00.

Dej

Vojna ani v buduc­nos­ti neskon­či­la, a zača­la 4. sve­to­vá voj­na ale aj prvá Nukleárna voj­na kto­rá spúš­to­ši­la celú zem, a Národy povs­tá­li a zača­li bojo­vať pro­ti sebe zná­me stá­re zbra­ne a zbro­je počáš dru­hej a tre­tej sve­to­vej sa pou­ži­va­ju dote­raz, nie­kto­ré sa náh­ra­di­li ale nie­kto­ré sa pou­ži­va­jú v bojoch, v roku 2036 ale v japon­sku začá­li vývy­jať prvé ochrán­né armá­dy. Nemrtvých kto­rým nemu­se­li plá­tiť a len brá­ni­li ale jeden expe­ri­ment to nez­vlá­dol a naká­zil sko­ro celý národ, 3 dni po kata­stro­fe sa to dosta­lo do celéj éuro­py, indie, ázie až do spo­je­ných štá­tov ame­ric­kých. v roku 2038 sa Japonsko stá­lo Samurajskou ríšou, v tej istej dobe sa nástal soviet­ský komu­nis­mus v rus­ku, Divoký Sovietský zväz, pre­čo „divo­ký“ ? , nene­cha­jú sa tak ľah­ko, vždy zosta­nú nesko­na­tel­ní vždy do boja schop­ný ! Bielorusko, Ukrajina, Litva a Lotyšsko stvo­ri­lo štvor­moc menom Černobyľská ríša, Černobyľ pre­to lebo v rokoch 2039 sa zača­li robiť v čer­no­by­ľu prvé expe­ri­men­ty na ludoch, poda­ri­lo sa stvo­ri­li sa prvý Ukrajinsko-Lotyšský super vojá­ci, už pod­ľa náz­vu je hláv­ne mes­to Černobyľ. V roku 2034 sa stvo­ri­lo pod mocou jed­né­ho nemca menom „Fredera Van Hatlíra“ sa stál pre­zi­dent nemec­ka až potom nemec­ko vrá­til naz­peť do dik­tá­tor­stva a pre­me­no­vál nemec­ko na „Pádlu Tretiu Ríšu“ kto­rá mála naz­peť nemec­ko posta­viť do vítazstva.V roku 2038 Pádla tre­tia ríša zau­to­či­la na spo­ej­né štá­ty… z naj­hor­ším výsled­kom celé­ho sve­ta, Nemecko výhra­lo nád spo­je­ný­mi štát­mi Západ a východ ame­ri­ky obsa­di­li nemci, ale stred sa stá­le drží.

Kontakt:

Facebook- Michal Mikael Slovenský

Skype - Mikaelov_Slovanskiev

P.S

Na stret­nu­tia nemu­sí­te nič oblie­kať, ale­bo niesť. Stači že pri­de­te a poroz­prá­va­me sa.

 

 

 

 

Miesto

Východ slo­ven­ska, Okres Gelnica, Švedlár
Východ slo­ven­ska, Okres Gelnica, Švedlár

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

MikaelovNuclear

Nuclear War 2042 – Stretnutia

20. 2. 2016 začí­na­me o 12:00, kon­čí­me o 15:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Východ slo­ven­ska, Okres Gelnica, Švedlár, Východ slo­ven­ska, Okres Gelnica, Švedlár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.