Preskočiť na obsah

Noc a samota

25. 8. 2009 - 26. 8. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Svet je v tem­no­te zaha­le­ný
Láska a nená­visť splý­va
V jed­no. Vek féni­xa
Začal jeho smrťou

Dni sú zaha­le­né tem­no­tou, len nie­kde sa obja­vu­jú lúče smr­tia­ce pre vam­pí­rov. Ale svet bez nich chrad­ne a umiera

V dómoch bola urče­ná hráčs­ka účasť cca 5 hrá­čov, pre­to­že akcia je sta­va­ná pre cca 35–40 ľudí. Preto ak máte záu­jem o jeden z nich, záväz­ne si zajed­naj­te mies­ta na mail dark007@azet.sk, ale­bo icq 459–083-071.
Cena akcie: 2 eurá

Noc a samo­ta – Fénix
Kráľ žije a plá­nu­je si upev­niť svo­ju moc. Kráľovná ho síce zabi­la, ale keď­že pri tom sama nezom­re­la, mohol sa vrá­tiť. Na osla­vu svoj­ho prí­cho­du uspo­ria­dal sabat, kam sú pozva­ní význam­ní upí­ri. Sabat pred­sta­vu­je upír­sky bál, a na tom­to sa určí vlád­nu­ci dóm. Dómy sú v pod­sta­te upír­ske rodi­ny, kde si sta­rý zro­dí svo­je deti, kto­ré mu slú­žia v jeho plá­noch. Hlava má väč­ši­nou ozna­če­nie „maj­ster“ a roz­ho­du­je, či si jeho môžu pri­viesť ďal­sie­ho, ale zväč­ša ho zme­ní sám, ale­bo zamiet­ne. Ak mla­dý poru­ší pra­vid­lá, bude potres­ta­ný. Byť vedú­cim dómom je veľ­ká výho­da. Potom má prá­vo ovlá­dať a roz­ho­do­vať za dru­hé dómy. Preto sa pre­te­ka­jú pred krá­ľom, aby zís­ka­li jeho pria­zeň, ale­bo naopak, potu­pi­li kon­ku­ren­ciu. Zapáčiť sa dá mno­hý­mi spô­sob­mi. Ostránením riva­la krá­ľa, kým je tem­né knie­ža s veľ­kou mocou. Upokojením mla­dých, čo sa búria a nedo­dr­žia­va­jú tradície.Porazením dla­kov, kto­rí sa sta­li straš­ne moc­ný­mi. Alebo len potu­pe­ním iné­ho dómu. Možností je mnoho.

Miesto

Domaniža
Domaniža
nie­čo medzi Rajcom a Považ. Bystricou na fore one­dl­ho pri­bud­nu aj map­ky a spoje…

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Noc a samota

25. 8. 2009 - 26. 8. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Domaniža, Domaniža

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.