Preskočiť na obsah

Nitra by Night: Prekliatie Svätopluka

6. 4. 2024 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 23:45
  • larpová hra
Nitra by Night: Prekliatie Svätopluka

SVK :
Keď vám nie­kto povie o zvlášt­nom zážit­ku, prvá reak­cia je vždy spochybnenie.

To sa nemoh­lo stať.”
“To sa ti muse­lo snívať.”
“Také veci sa dejú iba vo filmoch.”
Ale potom prí­de pre­bu­de­nie, pot a zima pod na hria­tou pri­krýv­kou. Tieň, kto­rý pod­ve­do­mie samot­né zara­dí, ako očný klam v ospa­los­ti a všet­ky pochyb­nos­ti zahla­dí stres z nové­ho dňa kedy v zho­ne beží život. Práve tak sa tajom­no skrý­va pred väč­ši­nou ľudí, až do momen­tu kedy sa už nedá ignorovať.
Otázky, kto­ré pri­chá­dza­jú iba v tichu a samo­te sú zra­zu pria­mo pred nami a, aj keď ich nevys­lo­ví­me, sú pre nás kaž­dou minú­tou sku­toč­nej­šie a váž­nej­šie ako kedy predtým.
“Ak je to to prav­da o čom ešte neviem?”
“Existuje boh, a ak hej, kto­rý z nich je skutočný?”
“Je náš svet iba rúš­kom, za kto­rým sa skrý­va nená­syt­ná temnota?”
Na navo­nok je všet­ko v poriad­ku, výkon­ný deň ale­bo noc v prá­ci a potom na kon­ci týžd­ňa odme­na v podo­be večier­ku s dôle­ži­tý­mi oso­ba­mi mes­ta a biz­ni­su. Drogy, krv a poli­ti­ka zmie­ša­né do jed­né­ho, jedi­né zahryz­nu­tie sa do krku a večer je hneď lep­ší… A tak sa zme­ni­lo aj myslenie.
“Koho tre­ba mať na svo­jej stra­ne, aby sa my spl­ni­li moje ciele?”
“Nikto sa nesmie dozve­dieť, čo sa sta­lo minu­lej noci.”
“Cez moje sny vidím do pod­ve­do­mia reality.”
Jediné, čo je nemož­né je návrat k živo­tu, ako bol predtým.

Hra Nitra by Night je zasa­de­ná do pro­stre­dia mes­ta Nitry vo Svete Temnoty, kde sa dneš­ná rea­li­ta mie­ša s legen­da­mi a horo­rom. Naše hlav­né inšpi­rá­cie sú Vampír: Maškaráda a Lovec: Zúčtovanie. Či už vstú­pi­te do role Vampirickej, role Loveckej ale­bo Smrteľníckej, čaká Vás inten­zív­ny záži­tok tajom­nú večier­ku, kde sa poli­ti­ka medzi živý­mi a ne mŕt­vy­mi rie­ši na ostré­ho noža. Za mas­kou úsme­vu a cha­ri­ty sa skrý­va deka­den­cia a kru­tosť. Biznisom a bež­ným živo­tom ria­dia kul­ty a taj­né spol­ky. A celé to to sta­tus quo drží od revo­lú­cie a cha­osu kru­to­vlá­da Kniežaciemu Dvoru.

ENG

When some­bo­dy tells you about a stran­ge expe­rien­ce the first reac­ti­on is alwa­ys doubt.

That could not have happened.”

You must have dre­amt it.”

Such things hap­pen only in the movies.”

But then, comes awa­ke­ning, swe­at and cold under a warm blan­ket. A sha­dow that your sub­con­sci­ous mind tre­ats as a sle­e­py illu­si­on and all doubt is taken away by stress of a new day­’s rush. That is how the dark­ness hides from most peop­le until it can no lon­ger be ignored.

Questions that come only in quiet soli­tu­de are sud­den­ly facing us even when we do not spe­ak them out loud. They beco­me more impor­tant and more real than ever before.

If this is the truth, what else do I not know of?”

Is god real and if yes, which one is the true one?”

Is our world only a veil that hides all con­su­ming darkness?”

On the out­si­de, eve­ryt­hing is fine. Successful day or night at work fol­lo­wed by a reward at the end of the week. A par­ty with impor­tant peop­le from town and busi­ness. Drugs, blo­od and poli­tics all mixed into one coc­ktail. One bite to the neck and the eve­ning beco­mes bet­ter than it was… The thoughts also changed.

Who do I have to get on my side to com­ple­te my goals?”

Nobody can know what hap­pe­ned last night.”

Through my dre­ams I see into the sub­con­sci­ous­ness of reality.”

The only thing which is impos­sib­le is the return to what life used to be.

 

Nitra by Night is a game set in Nitra in the World of Darkness whe­re toda­y­’s rea­li­ty mixes with legends and hor­ror. Our ins­pi­ra­ti­ons are Vampire: the Masquerade and Hunter: the Reckoning. Whether you enter into a Vampiric role, role of a Hunter, or Mortal, an inten­se expe­rien­ce awaits for you at a mys­te­ri­ous par­ty, whe­re poli­tics bet­we­en ali­ve and unde­ad is hand­led on the edge of the kni­fe. Behind the masque of smi­les and cha­ri­ty hides deca­den­ce and cru­el­ty. Business and eve­ry­day life is con­trol­led by cults and sec­ret socie­ties. And the enti­re sta­tus quo sta­ves off the revo­lu­ti­on by iron grip of the Princes Court.

Nitra by Night: Prekliatie Svätopluka

6. 4. 2024 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 23:45
vstup­né od 30 euro, regis­trá­cia kon­čí Dokým sa nena­pl­ní kapacita

Ako bude hra prebiehať

Hra typu svet (sand­box)
Hra na pokračovanie
Konflikty rie­ši­me nená­sil­nou cestou
Pri hra­ní sa zame­raj­te sa na príbeh)
Môžete sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 30+

Čo hráč potrebuje

Postavy si môže­te vybrať ale­bo si ju úpl­ne vymyslieť.
Prineste si vlast­ný kostým
Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre
Jedlo si môže­te kúpiť počas hry
Štefánikova trie­da 4/7, Nitra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.