Preskočiť na obsah

Nirnaeth Arnoediad a.k.a. Bitka o silmarily

12. 4. 2014 začí­na­me o 08:00, kon­čí­me o 23:59
  • larpová hra

Nirnaeth Arnoediad, alias Bitka o sil­ma­ri­ly, naj­väč­šia bit­ka Východu, sa teda už po desia­ty­krát v his­tó­rií slo­ven­ských bojo­viek zno­va hlá­si do služ­by a volá všet­kých udat­ných bojov­ní­kov, aby priš­li roz­hod­núť epic­ký a nezmie­ri­teľ­ný boj medzi dob­rom a zlom. Nad slo­bod­ným sve­tom sa zbie­ha­jú mra­ky. Sauron, tem­ný pán Mordoru, zhro­maž­dil obrov­ské voj­sko škre­tov, a do svo­jich radov zlá­kal aj bojov­ní­kov Haradu a umbar­ských kor­zá­rov. Proti jeho roz­pí­na­vej sile sto­ja už iba dve slo­bod­né krá­ľov­stvá – Gondor, kto­rý je však osla­be­ný neschop­nos­ťou svoj­ho správ­cu, a Rohan, kto­rý sa zoce­ľu­je po kru­tej voj­ne so Sarumanom. Na Pelenorských poliach, pred brá­na­mi Minas Tirith, zve­dú obe stra­ny roz­ho­du­jú­cu bit­ku, kto­rá roz­hod­ne o osu­de Stredozeme.

Ďalšie info pri­bid­nú pro­stred­níc­tvom FB udalosti.

Miesto

Košice (Furčiansky les)

Všetci bojov­ní­ci!

Zhromaždite sa vo Furčianskom lese o osmej hodi­ne na regis­trá­ciu, kon­tro­lu bez­peč­nos­ti zbra­ní a pre tých kto­rí pou­ží­va­jú luk, tak ja skúš­ku luko­stre­lec­ké­ho umu.

Hra začí­na trú­be­ním na roh. Ďalšie trú­be­nie o 12:30 ozna­mu­je začia­tok obed­naj­šej pre­stáv­ky a trú­be­nie o 13:00 zas jej koniec.

Po boji si dáme ofi­ciál­ne vyhlá­se­nie víta­zov, neofi­ciál­ne radov­ky, neja­ké bojov­ky prvú neofi­ciál­nu after­pár­ty, dal­šiu neofi­ciál­nu after­pár­ty a ofi­ciál­nu after­par­ty pre naj­lep­ších bojov­ní­kov a bojov­níč­ky. V nede­ľu rano sa všet­ci pre­su­nie­me do svo­jich domovov…

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Larpový cech Banskobystrický

Nirnaeth Arnoediad a.k.a. Bitka o silmarily

12. 4. 2014 začí­na­me o 08:00, kon­čí­me o 23:59
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Furčiansky leso­park, Košice
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.