Preskočiť na obsah

Nirnaeth Arnoediad

  • larpová hra
28. 3. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Nirnaeth Arnoediad, naj­väč­šia bit­ka Východu, sa teda už po pia­ty krát v his­tó­rií slo­ven­ských bojo­viek zno­va hlá­si do služ­by a volá všet­kých udat­ných bojov­ní­kov, aby priš­li roz­hod­núť epic­ký a nezmie­ri­teľ­ný boj medzi dob­rom a zlom.
Spojenectvo elfov z Lothlannu a elfov z Gondolinu, spo­lu s ľuď­mi a trpas­lík­mi pro­ti hor­dám škre­tov z Angbandu, škre­tov z Ard-gale­nu a Unfalgovým ľuďom – zrad­com, sa na plá­ni Anfauglith pokú­sia zís­kať roz­ho­du­jú­cu pre­va­hu tisíc­ky rokov trva­jú­ce­ho spo­ru medzi prvo­ro­de­ný­mi elf­mi a tem­ným pánom Morgothom.
Najväčšia bit­ka prvé­ho veku, tak ako ju opí­sal J.R.R. Tolkien, roz­hod­la o osu­de Beleriandu. V nej sa roz­hod­ne či Temný pán pad­ne ale­bo či sa celá kra­ji­na zrú­ti do hlbo­kej a stov­ky rokov trva­jú­cej temnoty !

Príďte to rozhodnúť! 

Každý, kto prí­de v pek­nom kos­tý­me, bude mať na hre o jeden život naviac! Naopak, kto prí­de bez kos­tý­mu, bude penalizvaný(-1 až ‑2 životy)!

Vstupné
keď sa pri­hlá­si­te:
DO 28.2.2009, je vstup­né 1€
DO 21.3.2009, je vstup­né 2€
DO 28.3.2009, je vstup­né 3€

Organizátormi sú Erkenbrand, Fragorth.
Prihlasovať sa môže­te na mail nirnaeth@centrum.sk
Uveďte vaše meno, pre­zýv­ku a stra­nu, ku kto­rej sa chce­te pri­dať. Tešíme sa na Vás!

Miesto

Furča, Košice
Les sa nachá­dza pri síd­lis­ku Furča (síd­lis­ko dar­gov­ských hrdi­nov). Chodia k nemu tro­lej­bu­sy 71, 72 a aj auto­bu­sy 15, 27. Treba vystú­piť na zastáv­ke Dargovskych Hrdinov – Poliklinika (Poliklinika Vychod).
Stretnutie hrá­čov je o 8 hodi­ne ráno.
Zo sta­ni­ce (želez­nič­nej aj auto­bu­so­vej) sa tam dosta­ne­te tro­lej­bus­mi 71, 72.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Furčiansky les, Košice
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.