Preskočiť na obsah

Narkantes 3

27. 10. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

ORGovia: Rád Radagornského Grifa + Dernhelm + Lokern
Stretneme sa na Mierovom námes­tí v Novej Dubnici pri dvoj­krí­ži, kde vás bude­me čakať do 10:00 potom je odchod na her­né úze­mie, kde pre­beh­ne ak bude potreb­né ško­le­nie nová­či­kov a regis­trá­cia. REGISTROVAŤ SA ZATIAĽ CEZ SMS na 0908 48 18 13, MAIL NA terrodaun@gmail.com, PMkou ADRESOVANOU NA Terrodaun, Lokern, Ragnar, Dernhelm. Do REGISTRACIE tre­ba uviesť: Meno, Priezvisko, Vek, Meno posta­vy, Rasu, Povolanie a Presvedčenie!!!
—————————————————————————–
Úvod: Krajinu Anari a naj­mä blíz­ke oko­lie pev­nos­ti Narkantes zaha­lil opäť ten tajom­ný závoj. Skupiny dob­ro­dru­hov čo ešte pred nedáv­nom bráz­di­li lúky a lesy oko­lo pev­nos­ti dosti­hol ich osud. Rytiery Čierneho Slnka z Marangu boli do jed­né­ho pobi­tý a padol i veľ­maj­ster rádu Derkelus VI. Prekliatym rytie­rom z Ruelu sa poda­ri­lo zba­viť svo­jej kliat­by a vrá­ti­li sa späť do svo­jej domo­vi­ny. Lovcom odmien z Leronu dláž­di ces­tu domov han­ba z neús­pe­chu a vra­ca­jú sa s prázd­ny­mi ruka­mi. Avšak svo­ju vlasť naďa­lej brá­nia Narkanteskí stráž­ni­ci a svo­je živo­ty nasa­dzu­jú pri obra­ne pev­nos­ti. Nie však už pro­ti Holmgardským nájaz­ní­kom, ale pro­ti nie­čo­mu iné­mu… Je kraj zno­va v nebez­pe­čí? Alebo si to iba pros­tý ľud naho­vá­ra. Medzi pospo­li­tos­ťou sa šep­ta­jú podiv­né prí­be­hy. Bratstvo Druidov už je tak­mer na dosah odha­le­niu záha­dy oko­lo zmiz­nu­tia maj­stra Gaskala. Zver je však nepo­koj­ná a vytrá­ca sa. Stromy svo­jim kolí­sa­ním dáva­jú naja­vo oba­vy.
Jedno je však isté. Život v oko­lí tej­to pev­nos­ti nabe­rá zvlášt­ny roz­mer. Smrť ako­by nedo­ká­za­la odviesť duše zosnu­lých do Podsvetia… zostá­va­jú naďa­lej v Ríši Živých a mŕt­ve telá zno­va opäť oží­va­jú, ale o nie­čo zoslab­nu­tej­šie. Avšak v minu­los­ti už podob­ná uda­losť raz nasta­la a azda si ju ešte nie­kto pamätá.

Miesto

Trenčianska Teplá (okres Trenčín)
ak pôj­de­te vla­kom tak vystúp­te v Trenčanskej Teplej a odtiaľ busom do Novej Dubnice…
—————————————————————–
tam kde bol Narkantes 2, Garmen – Zrod Hrdinov a Garmen – Krvná Pomsta… inak pove­da­né aj „Starý salaš“

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Narkantes 3

27. 10. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Trenčianska Teplá (okres Trenčín), Trenčianska Teplá (okres Trenčín)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.