Preskočiť na obsah

Na jeepe u Duliho

26. 8. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Už neja­ký čas som mal chuť zahrať si, prí­pad­ne pozrieť opäť neja­kú jeep­for­mo­vú hru, tak som sa roz­ho­dol zor­ga­ni­zo­vať toto malé stret­nu­tie. Zahráme si nie­čo od sever­ských tvor­cov a pre túto prí­le­ži­tosť pri­pra­vu­jem aj jed­nu vlast­nú hru, kto­rú by som rád vyskú­šal v pra­xi. Žiadnu veľ­kú regis­trá­ciu netre­ba, sta­čí mi napí­sať, že chce­te dojsť a pod­ľa počtu účast­ní­kov pris­pô­so­bí­me hry, kto­ré bude­me hrať 🙂

Začiatok je zatiaľ sta­no­ve­ný na 15:00, dá sa prí­pad­ne po doho­de posunúť.

Ak by mal nie­kto prob­lém dostať sa na mies­to kona­nia, ozvi­te sa, pomô­žem vám 🙂

Pre tých, čo neve­dia, čo je jeep­form, ale chce­li by dojsť a vyskú­šať nie­čo nové, ide o urči­tý spô­sob hry, kto­rý na roz­diel od lar­pu nie je zame­ra­ný hlav­ne na pre­ží­va­nie role, ale pri­már­ne ide o tvor­bu prí­be­hu. Hrajú sa jed­not­li­vé scé­ny z toho­to prí­be­hu, v kto­rých hrá­či môžu hrať rôz­ne posta­vy a spo­loč­ne vytvá­rať istý prí­beh. Môžu sa pou­ží­vať rôz­ne tech­ni­ky, o kto­rých si povie­me na mies­te. Neznalosť nie je prekážkou 😉

Miesto

U Duliho, Bratislava
U Duliho na Hlaváčikovej 35 na Dlhých Dieloch. Môžeme sa stret­núť na koneč­nej auto­bu­so­vých liniek čís­lo 32,33 a 133 (Kuklovská)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Na jeepe u Duliho

26. 8. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
U Duliho, Bratislava, U Duliho, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.