Preskočiť na obsah

Moriel

29. 9. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Jednodnova fan­ta­sy akcia na spô­sob taze­nia. Vhodná naj­me pre nová­ci­kov. Hraci budu roz­de­le­ny do jedo­ti­vych sku­pin, kto­re budu neskor verejnene(napr. zold­nie­ri, zboj­ni­ci, a pod…). Svet si budu moct vytva­rat aj hra­ci, napr. tym ze si so suhla­som orga­ni­za­to­ra posta­via pev­nost ci mes­to. Pravidla a cel­ko­vy pri­beh si do urci­tej mie­ri budu moct hra­ci vytva­rat sami. Vseky vase dota­zy a REGISTRACIE tre­ba posie­lat na moju PM este lep­sie na mobil (0908 481 813).najneskor do 26.9.07.
RAGNAR

Hráči si môžu vybrať za kto­rú sku­pi­nu budú chcieť hrať a tým pádom si vybe­rú aj svo­je povo­la­nie. Tiež si môže­te vybrať neja­kú sku­pi­nu a zahrať povo­la­nie aké bude­te chcieť, napr. v sku­pi­ne žold­nie­rov sa kľud­ne môžu nachá­dzať aj neja­ký zlo­de­ji, strel­ci, ale­bo mágo­via a pod.

Dej:
Agnus Valeron, jedi­ný prá­vo­plat­ný vlád­ca krá­ľov­stva Tahou dal tak ako kedy­si v pro­vin­cii Akon aj teraz svo­jim mužom za úlo­hu pre­bá­dať tajom­nú zem na seve­ro­vý­cho­de svoj­ho krá­ľov­stva nazý­va­nú Moriel do kto­rej ešte nikto nikdy nevs­tú­pil. Údajne sa v tej­to zemi nachá­dza­jú lesy tem­nej­šie ako kde­koľ­vek na sve­te a nikto ani len netu­ší aké tajom­stvá táto zem skrý­va a hlav­ne to, aké bizar­né stvo­re­nia ju môžu obývať.… 

Skupiny:

Vojaci:
Skupina vojak, kto­rú vyslal kráľ a má za úlo­hu vyhľa­dať miest­ne oby­va­teľ­stvo a ak to bude mož­né, nad­via­zať s nimi pria­teľ­ské kontakty.

Hraničiari
Aj sku­pi­nu hra­ni­čia­rov vyslal kráľ, ale tí majú za úlo­hu pre­skú­mať lesy a zis­tiť aké tajom­stvá sa v nich skrý­va­jú a aké mož­nos­ti posky­tu­je táto kra­ji­na. (napr. či sa tu nena­chá­dza­jú nerast­né suro­vi­ny, lie­či­vé byli­ny a pod.)

Žoldnieri
Túto sku­pi­nu žold­nie­rov si najal gróf aby pre neho zís­ka­la čo naj­viac pokla­dov z tej­to zeme a údaj­ne sa tu má nachá­dzať aj jeden z najv­zác­nej­ších drahokamov. 

Zbojníci
Jedna z najo­bá­va­nej­ších zboj­níc­kych sku­pín sa roz­hod­la usa­diť v tej­to kra­ji­ne, lebo si je vedo­má toho, že širo­ko ďale­ko nebu­de mať kon­ku­ren­ciu a bude môcť v kľu­de pre­pa­dá­vať sku­pi­ny dob­ro­dru­hov hrnú­cich sa do tej­to nepres­kú­ma­nej zeme. 

Lúpeživý rytie­ri
Táto zber­ba nájaz­dní­kov zací­ti­la prí­le­ži­tosť a roz­hod­la sa túto nedot­knu­tú kra­ji­nu vyplie­niť a uko­ris­tiť z nej čo naj­viac bohatstva. 

(Dobrodruhovia)
V prí­pa­de že by bolo pri­ve­ľa hrá­čov bude vytvo­re­ná aj sku­pi­na dob­ro­dru­hov kto­rý idú skú­mať záha­dy tej­to kra­ji­ny na vlast­nú päsť.

Presvedčenie:
Skupina voja­kov a hra­ni­čia­rov – ich pre­sved­če­nie je klad­né
Skupina žold­nie­rov – ich pre­sved­če­nie je neut­rál­ne
Skupina zboj­ní­kov a lúpe­ži­vých rytie­rov – ich pre­sved­če­nie je zápor­né
Skupina dob­ro­dru­hov – ich pre­sved­če­nie môže byť rôzne 

Tí, kto­rý sa regis­tru­jú medzi prvý­mi, si môžu vybrať do kto­rej sku­pi­ny chcú pat­riť, ostat­ný budú zara­ďo­va­ný do sku­pín pod­ľa toho v kto­rej sku­pi­ne bude ešte miesto. 

Miesto

Nová Dubnica (okres Ilava)
zraz bude na name­si v Novej Dubnici(pri kri­zi) 9:30. A odtial sa pjde pria­mo na lokaciu(tam kde bol Garmen a Narkates2)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Moriel

29. 9. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Nová Dubnica (okres Ilava), Nová Dubnica (okres Ilava)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.