Preskočiť na obsah

Moriel 9

22. 10. 2011 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 17:00
  • larpová hra

Moriel 9 – voľ­ba náčelníka

Ako vždy je Moriel urče­ný pre­dov­šet­kým pre nová­či­kov, no táto akcia si bude dost zakladať

aj na RP a neja­kých tých súbo­joch. Každá sku­pi­na sa bude sna­žiť uká­zať sa ako najschopnejšia,

naj­sil­nej­šia a nejv­hod­nej­šia pre vlád­nu­tie zemi Moriel.

Prvú pol­ku dňa sa budú sna­žiť sku­pi­ny a ich šama­ni zoslať čo naj­sil­nej­šie požeh­na­nia bohov

na svoj­ho náčel­ní­ka (kaž­da sku­pi­na bude viac­me­nej o samo­te a budú pre­vá­dzať rôz­ne rituali

a pre­to je dost pod­stat­ný aj RP).

Druhú pol­ku dňa sa budu sna­žiť spre­zen­to­vať a uká­zať ostat­ným že prá­ve ich náčelník

je ten pra­vý (pred radou sta­rej­ších budú merať svo­je sily jak náčel­ní­ci tak celé kmene).

Chcel by som pop­ro­siť aby sa za načel­ní­kov a šama­nov regis­tro­va­li pre­dov­šet­kým skusenejší

hrá­či. Hrať sa bude štý­lom šatrh.

Registrácia bude spus­te­ná od dneš­né­ho dňa až do 16.10.2011.

Registrovať sa môže­te u mňa na tele­fó­ne (0908481813), ale­bo mai­li (patriot-sr@azet.sk), prí­pad­ne u

Bregolasa na FB.

V ROVNAKÝ DEŇ, VEČER PO MORIELISA USKUTOČNÍ AJ RAGNAROK 6!

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRÁNKE SLADU (v sek­cii Komunita: Kalendár akcií – Ragnarok 6).

Preto pro­sím pri regis­trá­cii uvá­dzaj­te či sa zúčast­ní­te aj nasle­dov­nej akcie (Ragnarok6) na kto­rej je mož­nosť aj

pre­spať.

Hra začne pred­bež­ne v sobo­tu oko­lo 10.00 a skon­čí sa oko­lo 17.00.

Registračný popla­tok je 1 euro a vybe­rá sa na mieste.

 

 

Dej:

Kedže dopo­sial sa vždy o vlád­nu­ci post v kra­ji­ne zvá­dza­li neľú­tost­ne bit­ky, roz­ho­dol sa

správ­ca Tiberon že kaž­dý rok bude mať šan­cu vlád­nuť iný kmeň, resp.jeho náčelník.

A pre­to aj ten­to rok zvo­lal 4 naj­sil­nej­šíe kmee kra­ji­ny aby pred­vied­li svo­je schopnosti

a násled­ne rada sta­rej­ších vybe­rie toho náčel­ní­ka kme­ňa, kto­rý bude naj­schop­nej­ší a bude

vlád­nuť všet­kým bar­ba­rom po dobu jen­dé­ho roka.

 

 

Kmeňe:

Kmeň zvie­ra­cích ľudí

(1 náčel­ník + 1 šaman + 3 bojovníci)

 

Kmeň lov­cov lebiek

(1 náčel­ník + 1 šaman + 3 bojovníci)

 

Kmeň gob­li­nov

(1 náčel­ník + 1 šaman + 3 bojovníci)

 

Kmeň hora­lov

(1 náčel­ník + 1 šaman + 3 bojovníci)

 

Schopnosti pre šamanov:

1. Liečenie

Stačí ak naz­bie­ra 3 rôz­ne byli­ny, roz­mač­ká ich, pri­dá vodu z pra­me­ňa a s touto

zme­sou potrie pora­ne­né mies­to. Jedna dávka=jedno pou­ži­tie! Liečivo môže

vyro­biť 1x za 30 minút.

 

2. Jed

Musí naz­bie­rať 2 kve­ty, 1 kôru, 1 ihli­čie, roz­mač­ká ich, pri­dá vodu z pra­me­ňa a

s tou­to zme­sou potrie čepeľ ale­bo hrot zbra­ne. Protivník kto­rý je nasledovne

takou­to zbra­ňou pora­ne­ný hoc i len do ruky a nie­je do 5 minút ošet­re­ný, umiera

na otra­vu jedom. Nepôsobí na zbroj! Jedna dávka=jedno pou­ži­tie! Jed môže

vyro­biť 1x za 45 minút.

 

3. Halucinácie

Je potreb­né naz­bie­rať 1 plod, 2 korien­ky, 1 list, roz­mač­ká ich, pri­dá vodu z prameňa

a s tou­to zme­sou potrie čepeľ ale­bo hrot zbra­ne. Protivník kto­rý je nasledovne

takou­to zbra­ňou pora­ne­ný hoc i len do ruky má na 5 minút halu­ci­nač­né stavy.

Nepôsobí na zbroj! Jedna dávka=jedno pou­ži­tie! Halucinácie môže vyro­biť 1x za

60 minút.

 

Bojovník a veliteľ:

Každý bojov­ník (nie veli­teľ ani žrec) si doká­že opra­viť zbroj, sta­čí mu len 15 minút

sústre­de­nej prá­ce. Taktiež môže opra­viť zbroj aj nie­ko­mu inému.

Každý veli­teľ sku­pi­ny je imún­ny voči jedom.

 

Zranenia a úmr­tia sa hra­jú sys­té­mom Šatrh.

Zbroje sú povo­le­né len kože­né a kožušinové!!

Každý hráč kto­rý by mal na sebe takú­to zbroj vydr­ží o zásah navy­še kto­rým sa mu

zbroj zni­čí. Každá zni­če­ná zbroj sa dá ešte opraviť.

Miesto

Nová Dubnica (okres Ilava)
Lokácia sta­rý salaš (ako pre všet­ky Novodubnické larpy)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Ragnar

Moriel 9

22. 10. 2011 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 17:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Nová Dubnica (okres Ilava), Nová Dubnica (okres Ilava)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.