Preskočiť na obsah

Moriel 8

19. 2. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Moriel 8 – pod zna­kom krí­ža Dej: Odohráva sa na sever­nom pobre­ží krá­ľov­stva Kharé, v dedin­ke Safó. V dedin­ke žije neveľ­ká popu­lá­cia miest­nych oby­va­te­ľov, zväč­ša lov­cov a rybá­rov, uctie­va­jú­cich svo­jich les­ných bohov. Avšak v posled­nej dobe sa ako­by všet­ká zver zača­la z lesov vytrá­cať, a tak na oby­va­te­ľov doľah­lo ťaž­ké obdo­bie hla­do­va­nia. Je to azda hnev bohov, za malé obe­ty, ale­bo pre­to že nie­kto­rí čle­no­via kme­ňa tole­ru­jú aj iné bož­stvá? Či sa za tým skrý­va nie­čo úpl­ne iné.….?? Pred neja­kým časom sa v oko­lí dedi­ny utá­bo­ri­la aká si div­ná sku­pin­ka ľudí, pooblie­ka­ných v div­ných drá­te­ných šatách, uctie­va­jú­ci jed­né­ho boha (asi im to sta­čí), a neus­tá­le so sebou nosia­cich aké­si krí­že. Po tom čo našli neja­ký sta­rý hrob, vysta­va­li na ňom pev­nosť, kto­rú neus­tá­le strá­žia ako oko v hla­ve. Zatiaľ sa s nikým do kon­flik­tu nedos­ta­li ale dedin­ča­nia sa im aj tak rad­šej vyhý­ba­jú. Okrem nich sa tu pred nedáv­nom zja­vi­la aj malá sku­pi­na cudzin­cov, kto­rých zjav­ne ovlád­la mamo­na peňa­zí a bohat­stva keď­že jedi­né na čo sa neus­tá­le pýta­jú sú pokla­dy, penia­ze a dra­ho­ka­my. Kto vie či aj oni nesto­ja za zmiz­nu­tý­mi arte­fakt­mi z našich oltá­rov.… Aby toho všet­ké­ho nebo­lo dosť, dosta­la sa nám do uší sprá­va od iných kme­ňov, kto­ré sa muse­li skryť hlb­šie v lesoch, že od seve­ru sa k nám blíž­ja hor­dy lúpe­ži­vých bar­ba­rov, kto­rý sa neza­sta­via pred ničím a rabu­jú všet­ko čo im prí­de pod ruky, zabí­ja­jú kaž­dé­ho kto sa im posta­ví na odpor a zna­sil­ňu­jú naše ženy a deti odvá­ža­jú do otroc­tva. No nie­kto­ré sprá­vy vra­via, že sem nepriš­li kvô­li nám, ale že ich pri­lá­ka­lo údaj­ne bohat­stvo kto­ré sa skrý­va v tej neďa­le­kej pev­nos­ti.…. Skupiny: – kri­žia­ci: 5 voja­kov +1 veli­teľ +1 kňaz, pre­sved­če­nie: 1–2 – vikin­go­via: 5 bojov­ní­kov +1 veli­teľ +1 šaman, pre­sved­če­nie: 4–5 – miest­ny oby­va­te­lia: 4 lov­ci +1 náčel­ník +1 šaman, pre­sved­če­nie: 2–3 – žold­nie­ri: 3 žold­nie­ri +1 veli­teľ, pre­sved­če­nie: 3 Každá sku­pi­na má aké-také pre­sved­če­nie a je potreb­ne aby si hrá­či vybe­ra­li pre­sved­če­nie pod­ľa sku­pi­ny v kto­rej chcú byt. Presné vysvet­le­nia pre­sved­če­ní náj­de­te na strán­ke morie­lu. Ženy sa môžu regis­tro­vať len do sku­pi­ny miest­nych oby­va­te­ľov, žold­nie­rov a vikin­gov. Čo sa týka pra­vi­diel tak tie náj­de­te na http://​www​.moriel​.larp​.sk avšak budú upra­ve­né pra­vid­lá ohľad­ne zbro­ji a to tak­to: V prí­pa­de ak má nie­kto na sebe naprí­klad drá­te­nú zbroj, a dosta­ne zásah do tela, nič sa nede­je. Zranenie by nasta­lo až tre­tím zása­hom po tom ako sa zni­čí zbroj. Pokiaľ však naprí­klad ruky nie­su chra­ne­né drá­ten­kou pla­tí, že po prvom zása­hu nastá­va zra­ne­nie. Ak by doš­lo v jed­nom súbo­ji k poško­de­niu zbro­je tak zbroj bude poško­de­na aj v tom nasle­du­jú­com (sama sa časom neop­ra­ví!!). Zbroj sa dá však opra­viť neja­kým her­ným spô­so­bom. Rozdelenie zbro­ji: ľah­ká: náh­raž­ko­vá, kože­ná, vypchá­va­ná – vydr­ží o 1 zásah viac stred­ná: drá­te­ná, doš­tič­ko­vá – vydr­ží o 2 zása­hy viac ťaž­ká: šupi­no­vá, plá­to­vá – vydr­ží o 3 zása­hy viac Registrácia bude spus­te­ná 3.1.2011, tak­že dovte­dy sa mi pro­sím nere­gis­truj­te!! a zasta­ve­ná zhru­ba 3 dni pred akci­ou, Presný dátum akcie bude včas upres­ne­ný, pred­bež­ne by mohol byť kon­com feb­ru­ára. Akcia je vhod­ná naj­mä pre nová­či­kov, ale rád uví­tam aj skú­se­ných bor­cov. Larp neni veko­vo obme­dze­ný a tak sa ho môžu zúčast­niť na vlast­né rizi­ko všet­ky veko­vé sku­pi­ny. Je zaká­za­né počas hry ale­bo tes­ne pred ňou poží­vať alko­hol, dro­gy ale­bo aké­koľ­vek iné omam­né a psy­chot­rop­né lát­ky!!! Vstupný popla­tok na akciu je 1 € (euro) a vybe­rá sa na akcii.

Miesto

Nová Dubnica (okres Ilava)
Nová Dubnica Lokácia sta­rý salaš (kde sa aj stret­ne­me o 10.00 hod) ak by nie­kto neve­del kde to je, nech sa mi ozve.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Moriel 8

19. 2. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Nová Dubnica (okres Ilava), Nová Dubnica (okres Ilava)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.