Preskočiť na obsah

Moriel 7

11. 12. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Dej: Neďaleko pobre­žia pro­vin­cie Moriel kto­rá pat­rí krá­ľov­stvu Tahou, leží neveľ­ký ostrov Cranium, kto­ré­mu nik nepo­vie inak ako ostrov pirá­tov. Dávna legen­da o tom­to ostro­ve vra­ví že najk­ru­tej­ší pirát všet­kých morí Calico Jack na tom­to ostro­ve zako­pal obrov­ský poklad. No keď chcel ostrov aj so svo­jou posád­kou opus­tiť tak ich Drago, boh nemŕt­vych a zatra­te­ných pre­klial a uväz­nil ich na tom­to ostro­ve ako stráž­cov pokla­du. Údajne tak spra­vil po tom ako Caliko Jack poru­šil doho­du kto­rú spo­lu uzav­re­li. Od tých čias sa nik neod­vá­žil na ostrov vkro­čiť. Avšak v posled­nej dobe sa o báj­ny poklad zača­li opäť zau­jí­mať hlav­ne pirá­ti, pod­ľa kto­rých poklad ukrý­va aj moc­ný arte­fakt, zbraň Caliko Jacka, kto­rú dostal od samot­né­ho Draga a vďa­ka kto­rej sa stal vlád­com všet­kých morí. Medzi tých, kto­rý sa pokú­ša­jú poklad zís­kať, pat­ria: Pirátsky kapi­tán Bradley Joseph, údaj­ný vzdia­le­ný poto­mok Caliko Jacka, Obávaná a neľú­tost­ná pirát­ska prin­cez­ná Morgana, Veľmi skú­se­ný kor­zár­sky kapi­tán Davis Howell, kto­rý je pla­te­ný Sakonským krá­ľov­stvom, Vojvoda Willfríd ll., kto­ré­ho vyslal kráľ Agnus Valeron aby zis­kal dra­ho­ce­ný poklad pre krá­ľov­stvo Tahou. Skupiny: Bradleyho Josepha – 5 pirá­tov + 1 kapi­tán (Bradley Joseph) Morgany – 5 pirá­tov + 1 kapi­tán ( Morgana) Davisa Howela – 5 kor­zá­rov + kapi­tán ( Davis Howell) Willfrída ll. – 6 voja­kov + kapi­tán ( Wiullfríd ll) Caliko Jacka – 4 nemŕt­vy + kapi­tán (Caliko Jack) Čo sa týka pra­vi­diel tak tie náj­de­te na http://​www​.moriel​.larp​.sk avšak budú upra­ve­né pra­vid­lá ohľad­ne zbro­ji a to tak­to: V prí­pa­de ak má nie­kto na sebe naprí­klad drá­te­nú zbroj, a dosta­ne zásah do tela, nič sa nede­je. Zranenie by nasta­lo až tre­tím zása­hom po tom ako sa zni­čí zbroj. Pokiaľ však naprí­klad ruky nie­su chra­ne­né drá­ten­kou pla­tí, že po prvom zása­hu nastá­va zra­ne­nie. Ak by doš­lo v jed­nom súbo­ji k poško­de­niu zbro­je tak zbroj bude poško­de­na aj v tom nasle­du­jú­com (sama sa časom neop­ra­ví!!). Zbroj sa dá však opra­viť neja­kým her­ným spô­so­bom. Rozdelenie zbro­ji: ľah­ká: náh­raž­ko­vá, kože­ná, vypchá­va­ná – vydr­ží o 1 zásah viac stred­ná: drá­te­ná, doš­tič­ko­vá – vydr­ží o 2 zása­hy viac ťaž­ká: šupi­no­vá, plá­to­vá – vydr­ží o 3 zása­hy viac Odporúčam si na akciu pri­niesť naj­mä jed­no­ruč­né zbra­ne. Akcia je vhod­ná naj­mä pre nová­či­kov, ale rád uví­tam aj skú­se­ných bor­cov. Larp neni veko­vo obme­dze­ný a tak sa ho môžu zúčast­niť na vlast­né rizi­ko všet­ky veko­vé sku­pi­ny. Je zaká­za­né počas hry ale­bo tes­ne pred ňou poží­vať alko­hol, dro­gy ale­bo aké­koľ­vek iné omam­né a psy­chot­rop­né lát­ky!!! Vstupný popla­tok na akciu je 1 € (euro) a vybe­rá sa na akcii.

Miesto

Starý salaš, Nová Dubnica
Nová Dubnica Lokácia sta­rý salaš (kde sa aj stret­ne­me o 9.40 hod) ak by nie­kto neve­del kde to je, nech sa mi ozve.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Moriel 7

11. 12. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Starý salaš, Nová Dubnica, Starý salaš, Nová Dubnica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.