Preskočiť na obsah

Moriel 5

14. 2. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Organizátori: Ragnar a Cesnak
Vstupný popla­tok: 1 € EURO
Dej:
V kra­ji­ne Moriel sa má údaj­ne usku­toč­niť jeden z mno­hých taj­ných stret­nu­tí čaro­dej­ní­kov a mágov, na kto­rý sú pozva­ný kúzel­ní­ci z rôz­nych škôl a uni­ver­zít. Čo pres­ne sa má na tom­to saba­te diať však verej­nosť vôbec netu­ší.…
Viac infor­má­cií pri­bud­ne neskôr 

Na kaž­dom s tých­to saba­tov sa zúčast­ňu­jú všet­ky pre­stíž­ne magic­ké ško­ly. Ide v pod­sta­te o akú­si súťaž, uká­zať kto je lep­ší.
Tento rok, sa uspo­ria­da­teľ čaro­dej­ník Tiberon, tamoj­ší správ­ca zeme a veľ­mi zna­lý kúzel­ník, roz­ho­dol využiť jedi­neč­né uspo­ria­da­nie hviezd, ako aj prí­tom­nosť obrov­ské­ho množ­stva magic­kej ener­gie, spô­so­be­nú rozt­rieš­te­ním Ardanského kryš­tá­lu na výro­bu magic­ké­ho arte­fak­tu.
Ktorá sku­pi­na, vytvo­rí arte­fakt prvá. Získa titul naj­lep­šej čaro­dej­níc­kej ško­ly, ako aj vyro­be­ný arte­fakt, zo všet­kou jeho mocou a ener­gi­ou.
Cez den­nú časť saba­tu pôj­de hlav­ne o zohna­nie ingre­dien­cií, ako aj zís­ka­nie základ­né­ho pred­me­tu artefaktu.(Moriel 5)
Iba tie naj­lep­šie sku­pi­ny, kto­rým sa poda­rí zís­kať základ­ný pred­met ritu­álu, pokra­ču­jú ďalej v saba­te aj v noci.(Moriel 6) A pokú­sia sa úspeš­ne zvlád­nuť samot­ný ritu­ál a dodať pred­me­tu jeho jedi­neč­nú silu…

Moriel 5 bude teraz 14.2., s tým že Moriel 6 plá­nu­je­me nie­ke­dy ku kon­cu aprí­la až začia­tok mája. Medzi lar­pa­mi bude úpl­ná nad­väz­nosť. Na Morieli 6 sa bude hrať hlav­ne v noci. Veríme, že nám aspoň na 6 vide poča­sie. Ragnár sľú­bil, že to vybaví… 😀 

Miesto

Nová Dubnica (okres Ilava)
Nová Dubnica
Zraz bude na námes­tí pri dvoj­krí­ži o 9.00 hod.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Moriel 5

14. 2. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Nová Dubnica (okres Ilava), Nová Dubnica (okres Ilava)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.