Preskočiť na obsah

Moriel 4

29. 11. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Organizátori: Ragnar a Cesnak 

Jednodňová fan­ta­sy akcia na spô­sob ťaže­nia. Vhodná naj­me pre nová­či­kov. Hráči budu roz­de­le­ný do jed­not­li­vých sku­pín, kto­ré budu neskor zve­rej­ne­né. Svet, prí­beh a pra­vid­lá si budú môcť do urči­tej mie­ry vytvá­rať aj sami hrá­či, napr. svo­jím rie­še­ním úloh ale­bo tým že si so sú hla­som orga­ni­zá­to­ra posta­via pev­nosť či zalo­žia mes­to a pod. Všetky vaše dota­zy a REGISTRÁCIE tre­ba posie­lať na moju PM, ešte lep­šie na mobil (0908 481 813). Registrácia hrá­čov bude ukon­če­ná 3 dni pred zača­tím akcie. Momentálny dátum akcie je zatiaľ len pred­bež­ný, tak­tiež pri­bud­ne aj dal­šie info. RAGNAR

Tí, kto­rý sa regis­tru­jú medzi prvý­mi, si môžu vybrať do kto­rej sku­pi­ny chcú pat­riť, ostat­ný budú zara­ďo­va­ný do sku­pín pod­ľa toho v kto­rej sku­pi­ne bude ešte miesto. 

Larpy Moriel sú sprie­vod­né akcie pre larp Akon.
Vstupný popla­tok je 20 SK.

Minulosť:
Agnus Valeron, jedi­ný prá­vo­plat­ný vlád­ca krá­ľov­stva Tahou dal tak ako kedy­si v pro­vin­cii Akon aj teraz svo­jim mužom za úlo­hu pre­bá­dať tajom­nú zem na seve­ro­vý­cho­de svoj­ho krá­ľov­stva nazý­va­nú Moriel do kto­rej ešte nikto nikdy nevs­tú­pil. Údajne sa v tej­to zemi nachá­dza­jú lesy tem­nej­šie ako kde­koľ­vek na sve­te a nikto ani len netu­ší aké tajom­stvá táto zem skrý­va a hlav­ne to, aké bizar­né stvo­re­nia ju môžu obývať.… 

.…sprá­vy kto­ré sa dosta­li z Morielu až do krá­ľo­vých uší boli naozaj čudes­ne. To že kra­ji­na Moriel, je nepo­ru­še­ná, bez jedi­nej znám­ky civi­li­zá­cie a plná tých naj­čud­nej­ších bytos­tí sa dalo oča­ká­vať. Ale to, že sku­pi­ne žold­nie­rov sa poda­ri­lo pre­bu­diť jed­né­ho z naj­star­ších a naj­sil­nej­ších nos­fe­ra­tov je o dosť závaž­nej­šie, navy­še ak po jeho pre­bu­de­ní vychá­dza­jú z jeho kryp­ty stov­ky nemŕt­vych. Preto tamoj­ší správ­ca zeme, spra­vod­li­vý a moc­ný čaro­dej­ník Tiberon vytvo­ril por­tál do pod­sve­tia, do krá­ľov­stva (ne)mŕtvych, aby sa poda­ri­lo zasta­viť hor­dy valia­cich sa beš­tii. A tak sa sku­pi­ny sta­toč­ných vybra­li k portálu.….

Vďaka udat­ným hrdi­nom sa poda­ri­lo uzav­rieť por­tál a tým aj zasta­viť vyčí­ňa­nie nemŕt­vych a tak zachrá­niť Moriel pred skazou.…

Medzičasom však v kra­ji­ne Moriel nastá­va pre­vrat. Barbarské kme­ne kto­ré dopo­siaľ žili stá­ro­čia v mie­ry, zača­li medzi sebou bojo­vať o nad­vlá­du nad ostat­ný­mi kmeň­mi a tým aj o nad­vlá­du nad kra­ji­nou Moriel. Ako sa skon­čí toto krvi­pre­lie­va­nie do kto­ré­ho nech­ce zasa­ho­vať ani samot­ný sprav­ca zeme Tiberon.….?

Dej:
Odohráva sa v ďal­šej nepre­bá­da­nej čas­ti Morielu. Čím hlb­šie sa chce­te do kra­ji­ny Moriel dostať tým tem­nej­šie lesy sa pred vami rozp­res­tie­ra­jú. Podľa sta­rých legiend sa tu nachá­dza­jú bytos­ti tak zvlášt­ne a podi­vu­hod­né aké si člo­vek nedo­ká­že ani len pred­sta­viť. Okrem tých­to bytos­ti legen­dy opi­su­jú aj ohrom­né bohat­stvo kto­ré kra­ji­na v sebe ukrý­va v podo­be tých naj­moc­nej­ších arte­fak­tov. Navyše sa pred nedáv­nom nad oblas­ťou v noci na pár hodín zja­vi­la ohrom­ná žia­ra. Odkiaľ mala pôvod? Niektorí mys­ti­ci sa dom­nie­va­jú, že to moh­lo byť spô­so­be­né pádom hviez­dy, iný tvr­dia o neja­kom tajom­nom arte­fak­te, kto­rý bol roky ukry­tý. Ale to všet­ko sú iba doha­dy a len samot­ná kra­ji­na Moriel vie aké záhad­né tajom­stvá ukrýva.…

Miesto

Nová Dubnica (okres Ilava)
Nová Dubnica – zraz o 9.30 na námes­tí pri dvoj­krí­ži
Lokácia ako vždy 🙂

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Moriel 4

29. 11. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Nová Dubnica (okres Ilava), Nová Dubnica (okres Ilava)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.