Preskočiť na obsah

Moriel 2

19. 1. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Organizátori: Ragnar a Cesnak

Jednodňová fan­ta­sy akcia na spô­sob ťaže­nia. Vhodná naj­me pre nová­či­kov. Hráči budu roz­de­le­ný do jed­not­li­vých sku­pín, kto­ré budu neskor zve­rej­ne­né (napr. žold­nie­ri, hra­ni­čia­ri, a pod…). Svet, prí­beh a pra­vid­lá si budú môcť do urči­tej mie­ry vytvá­rať aj sami hrá­či, napr. svo­jím rie­še­ním úloh ale­bo tým že si so sú hla­som orga­ni­zá­to­ra posta­via pev­nosť či zalo­žia mes­to a pod. Všetky vaše dota­zy a REGISTRÁCIE tre­ba posie­lať na moju PM, ešte lep­šie na mobil (0908 481 813). Registrácia hrá­čov bude ukon­če­ná 3 dni pred zača­tím akcie. RAGNAR

Hráči si môžu vybrať za kto­rú sku­pi­nu budú chcieť hrať a tým pádom si vybe­rú aj svo­je povo­la­nie. Tiež si môže­te vybrať neja­kú sku­pi­nu a zahrať povo­la­nie aké bude­te chcieť, napr. v sku­pi­ne žold­nie­rov sa kľud­ne môžu nachá­dzať aj neja­ký zlo­de­ji, strel­ci, ale­bo mágo­via a pod.

Tí, kto­rý sa regis­tru­jú medzi prvý­mi, si môžu vybrať do kto­rej sku­pi­ny chcú pat­riť, ostat­ný budú zara­ďo­va­ný do sku­pín pod­ľa toho v kto­rej sku­pi­ne bude ešte miesto. 

Dej:
Agnus Valeron, jedi­ný prá­vo­plat­ný vlád­ca krá­ľov­stva Tahou dal tak ako kedy­si v pro­vin­cii Akon aj teraz svo­jim mužom za úlo­hu pre­bá­dať tajom­nú zem na seve­ro­vý­cho­de svoj­ho krá­ľov­stva nazý­va­nú Moriel do kto­rej ešte nikto nikdy nevs­tú­pil. Údajne sa v tej­to zemi nachá­dza­jú lesy tem­nej­šie ako kde­koľ­vek na sve­te a nikto ani len netu­ší aké tajom­stvá táto zem skrý­va a hlav­ne to, aké bizar­né stvo­re­nia ju môžu obývať.… 

.…sprá­vy kto­ré sa dosta­li z Morielu až do krá­ľo­vých uší boli naozaj čudes­ne. To že kra­ji­na Moriel, je nepo­ru­še­ná, bez jedi­nej znám­ky civi­li­zá­cie a plná tých naj­čud­nej­ších bytos­tí sa dalo oča­ká­vať. Ale to, že sku­pi­ne žold­nie­rov sa poda­ri­lo pre­bu­diť jed­né­ho z naj­star­ších a naj­sil­nej­ších nos­fe­ra­tov je o dosť závaž­nej­šie, navy­še ak po jeho pre­bu­de­ní vychá­dza­jú z jeho kryp­ty stov­ky nemŕt­vych. Preto tamoj­ší správ­ca zeme, spra­vod­li­vý a moc­ný čaro­dej­ník Tiberon vytvo­ril por­tál do pod­sve­tia, do krá­ľov­stva (ne)mŕtvych, aby sa poda­ri­lo zasta­viť hor­dy valia­cich sa beš­tii. A tak sa sku­pi­ny sta­toč­ných vybra­li k portálu.….

A čo sa týka pre­bu­de­né­ho nos­fe­ra­ta, naj­čerstvej­šie sprá­vy tvr­dia že bol vide­ný nie­kde v blíz­kos­ti pev­nos­ti Akon.….

Dá sa pove­dať že pod­sve­tiu vlád­nu dva­ja boho­via – bra­tia, jeden ríši mŕt­vych a dru­hý ríši nemŕt­vych:
Zuul
Vládca ríše mŕt­vych, tres­tá nehod­ných a ukla­dá ku kľud­né­mu spán­ku dob­rých, jeho zbra­ňou je posvät­ná kosa Ris. V jeho krá­ľov­stve na roz­diel od toho Dragovho panu­je pokoj a kľud.
Drago
Je bohom všet­kých nemŕt­vych, zatra­te­ných, nek­ro­man­tov a upí­rov. Vďaka tomu, že neus­tá­le narú­ša kľud mŕt­vych sa čas­to dostá­va do spo­ru so svo­jim bra­tom Zuulom. 

Skupiny:

Vojaci a Hraničiari:
Tieto dve sku­pi­ny pochá­dza­jú od krá­ľa Valerona a na ces­tu do pod­sve­tia sa spo­ji­li aby mali väč­šiu šan­cu na úspech, momen­tál­ne sa sna­žia zasta­viť vyčí­ňa­nie nemŕtvych. 

Žoldnieri
Táto sku­pi­na vša­dep­rí­tom­ných žold­nie­rov pra­cu­je pre gró­fa Hargalda. To prá­ve oni majú naj­väč­šiu záslu­hu na pre­bu­de­ní nos­fe­ra­ta a nemŕt­vych vďa­ka ich cham­ti­vos­ti. Aj teraz sa vyda­li do pod­sve­tia za vidi­nou bohatstva. 

Dobrodruhovia
Je to sku­pi­na dob­ro­dru­hov kto­rý idú skú­mať záha­dy tej­to kra­ji­ny na vlast­nú päsť. To že sa prá­ve ocit­li pred por­tá­lom je len náho­da. Ich zve­da­vosť nene­cha­la dlho na seba čakať a tak tiež vstú­pi­li do portálu. 

Barbari
Túto sku­pi­nu vyslal špe­ciál­ne Tiberon z tých naju­dat­nej­ších bar­bar­ských kme­ňov aké sa v Morieli nachá­dza­jú a dal im jas­né poky­ny čo je ich cieľom! 

Nekromanti
Ako náh­le sa dozve­de­li o vytvo­re­ní por­tá­lu, roz­hod­li sa túto prí­le­ži­tosť využiť a rých­lo pre­nik­núť do ríše nemŕt­vych aby tam pria­mo od svoj­ho boha načer­pa­li silu.
Ich sku­pi­nu tvo­rí zopár nek­ro­man­tov a ich prisluhovači.

Nemŕtvy
Skupina vše­li­ja­kej nemŕt­vej háve­de potu­lu­jú­cej sa po pod­sve­tí a brá­niac pri tom svo­ju ríšu a svoj­ho pána. 

Presvedčenie:
Skupina voja­kov a hra­ni­čia­rov – ich pre­sved­če­nie je klad­né
Skupina žold­nie­rov – ich pre­sved­če­nie je neut­rál­ne
Skupina nek­ro­man­tov – ich pre­sved­če­nie je zápor­né
Skupina dob­ro­dru­hov – ich pre­sved­če­nie môže byť rôz­ne
Skupina bar­ba­rov – ich pre­sved­če­nie je neut­rál­ne
Skupina nemŕt­vych – ich pre­sved­če­nie je záporné

Miesto

Nová Dubnica (okres Ilava)
Zraz – od 9.00 – 10.00 na námes­tí v Novej Dubnici pri dvoj­krí­ži.
Lokácia – ako vždy 🙂

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Moriel 2

19. 1. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Nová Dubnica (okres Ilava), Nová Dubnica (okres Ilava)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.