Preskočiť na obsah

Moriel 12

10. 5. 2014 - 11. 5. 2014 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 09:00
 • larpová hra

Organizátor: Ragnar

Jednodňová fan­ta­sy akcia na spô­sob ťaže­nia, hod­ná nie­len pre nová­či­kov. Vaše dota­zy a regis­trá­cie mi posie­laj­te naj­ne­skôr do 27.4.2014 a to na email: patriot-sr@azet.sk, na FB na meno Nina Vasiľová, prí­pad­ne ich rieš­te so mnou cez mobil: 0908481813. Registračný popla­tok na akciu sú 3 eurá a vybe­ra­jú sa na mieste.

Hra začne v sobo­tu ráno o 9:00 hod. pre­to je potreb­né aby VŠETCI na túto hodi­nu už boli na loká­cii pri­pra­ve­ný na hru!! Tý, kto­rý budú chcieť, ale­bo by v sobo­tu ráno nestí­ha­li na túto hodi­nu prí­sť, môžu prí­sť už v pia­tok večer (prí­pad­ne poobe­de, kedy už budem na loka­cii aj ja a tiež tam budem pre­spá­vať), a pria­mo na loká­cii pre­spať (ak by nie­kto potre­bo­val tak sta­ny, spa­cá­ky a kari­mat­ky viem zapo­ži­čať). Akcia bude roz­de­le­ná do nie­koľ­kých čas­ťí a bude kon­čiť až nesko­ro v noci, resp. sko­ro ráno 🙂 (v nede­lu), tak­že aj zo sobo­ty na nede­lu sa bude na loka­cii prespávat.

Celá akcia bude pre­bie­hať nasledovne:

 • kla­sic­ký larp (hla­da­nie zobj­níc­ke­ho pokladu)
 • mera­nie síl a zruč­nos­ti medzi jed­not­li­vý­mi zboj­níc­ky­mi skupinami
 • vare­nie zboj­níc­ke­ho gulášu
 • voľ­ba zboj­níc­ke­ho kapitána
 • zboj­níc­ka hostina

Dej:

Celé úze­mie a všet­ky ces­ty oko­lo Markovickej ska­ly majú pod svo­jou mocou Markovický zboj­ní­ci. Tý sa roz­hod­li uspo­ria­dať zboj­níc­ke dni, aby pome­ra­li svo­je sily aj s ostat­ný­mi zboj­níc­ky­mi sku­pi­na­mi nie­len z blíz­ke­ho oko­lia. Prvou skúš­kou bude nájsť dáv­no ukri­tý poklad zboj­níc­ke­ho kapi­tá­na Haralda pre­zý­va­né­ho aj Veľký Medveď. Druhou skúš­kou bude mera­nie síl jed­not­li­vých zboj­níc­kych sku­pín (luko­strel­ba, pre­ta­ho­va­nie, vrh ska­lou, a pod.). Ďalšou úlo­hou bude nava­riť čo naj­chut­nej­ší zboj­nic­ky gulaš, kto­rý budú hod­no­tiť samot­ný Markovický zboj­ní­ci. A na záver vás čaká voľ­ba zboj­níc­ke­ho kapi­tá­na a zboj­níc­ka hostina. 

Najlepšie by bolo keby ste sa pre­dom medzi sebou dohod­li a regis­tro­va­li sa za celú sku­pi­nu. Každá sku­pi­na môže mať 4–5 čle­nov, pri­čom jeden z nich je kapitán.

Registrácia musí obsahovať:

 • meno zobj­níc­kej skupiny
 • struč­ný popis zboj­níc­kej skupiny
 • her­né a neher­né mená jej čle­nov, a kto z nich je zboj­níc­ky kapitán
 • vek jed­not­li­vých hráčov 
 • či tu budú pre­spá­vať už v piatok
 • aké suro­vi­ny mám zabez­pe­čiť na guláš(samozrejme že špe­ciál­ne ingre­dien­cie na svo­ju taj­nú recep­tú­ru si dones­te sami)
 • či máte vlast­ný kotlík
 • či hráč trpí neja­kým zavaž­ným ocho­re­ním, prí­pad­ne alergiou.

Zranenia a úmr­tia sa hra­jú sys­té­mom Šatrh. Každá neko­vo­vá zbroj vydr­ží jeden zásah a kaž­dá kovo­vá zása­hy dva. Zničená zbroj sa dá ešte opra­viť (hráč musí 10 minút pred­stie­rať opra­vu neko­vo­vej zbro­je a 15 minút kovovej).

Miesto

Nová Dubnica (okres Ilava) 

obec Kolačín (tam kde sa odo­hrá­val Slavland)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Ragnar

Moriel 12

10. 5. 2014 - 11. 5. 2014 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 09:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Nová Dubnica (okres Ilava), Nová Dubnica (okres Ilava)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.