Preskočiť na obsah

Moriel 10

4. 2. 2012 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 17:00
  • larpová hra

Larp sa odo­hrá­va v časoch dáv­no minu­lých keď naši slo­van­ský pred­ko­via muse­li neus­tá­le zvá­dzať boje o prežitie.

Registrácia musí obsahovať:

- meno hráča,

- meno postavy,

- sku­pi­nu,

- povo­la­nie (bojov­ník, žrec, načel­ník, creep),

- vek

- či ostá­va na hostinu,

- či tu bude prespávat,

- či hráč trpí neja­kým zavaž­ným ocho­re­ním, prí­pad­ne alergiou.

Registrácia bude ukon­če­na 29.1.2012 o 20.00 hod. a po jej ukon­če­ní sa už nebu­de mož­ne registrovat!!!

Registrovať sa bude dať u mňa a to cez PMky (Ragnar) ale­bo cez SMSky (0908481813) a mai­lom patriot-sr@azet.sk .

Vstupné na akciu je 1 euro na larp, a 4 eurá na hos­ti­nu (v cene je jed­lo a pitie koľ­ko bude kto chcieť, uby­to­va­nie ale tre­ba si pri­niesť spa­cák a karimatku).

Larp sa pred­bež­ne začne v sobo­tu 4.2.2012 o 11.00 ale je potreb­né aby sa hra­či dosta­vi­li naj­ne­skôr do 10.00 na lokač­ku. Na obe akcie je potreb­né sa regis­tro­vať, kto nebu­de včas regis­tro­va­ný nebu­de sa môcť akcie zúčas­niť. Hostina začne po skon­če­ní lar­pu, pri­bliž­ne oko­lo 18.00 a skon­čí na ďaľ­ší deň ráno. Na tej­to hos­ti­ne sa budú dať aj zare­gis­tro­vať posta­vy na viac­dňo­vý larp pod náz­vom Slavland – Zjednotený krvou pred­kov kto­rý bude pria­mo nad­vä­zo­vať na ten­to larp. O ňom sa viac dozvie­te pria­mo na samos­tat­ných fórach „Slavlad“.

Pravidlá:

Žiadam všet­kých účast­ní­kov aby svo­je kos­tý­my pris­pô­so­bi­li téma­ti­ke lar­pu (samoz­rej­me že prvo­ra­de je vaše zdra­vie tak sa hlav­ne tep­lo oblečte)!

Dej:

Do kra­ji­ny zva­nej Slavia (Slovia) vtrh­li hor­dy lúpe­ži­vých Avarov kto­rých vedie náčel­ník kagan Bajan. Keď že sú kme­ne Slovanov nejed­not­né nič mu neb­rá­ni v tom aby celú zem spus­to­šil. Ostávajú už len posled­né 3 brá­nia­ce sa kme­ne a sku­pi­na vlád­cu Preslava.

Dokážu sa zjed­no­tiť a vyhnať Avarov raz a navž­dy zo svo­jej zeme.…..?

Aj Ty môžeš byť pri­tom a pomôcť svo­jim bra­tom v neľú­tost­nom boji.

Právoplatný vlád­ca Slovenov, knie­ža Preslav.

Jeho syn Slavoj a ver­ný veľ­mož Dragovit s 2 bojovníkmi.

Tri kme­ne:

Východný kmeň

Je to kmeň pre­slá­ve­ný udat­ný­mi bojov­ník­mi kto­rých vedie náčel­ník Bivoj.

(kmeň budú tvo­riť 5 bojov­ní­ci + náčelník)

Južný kmeň

Kmeň kto­rý vedie náčel­ník Všeslav a pri bit­kách sa skôr než na silu spo­lie­ha na roz­um a pomoc bohov.

(kmeň budú tvo­riť 2 žre­ci a 3 bojov­ní­ci + náčelník.

Západný kmeň

Tento kmeň vedie Dobrava odváž­na a nebo­jác­na načel­níč­ka, kto­rá svo­je šíky sta­via naj­mä so žien.

(kmeň budú tvo­riť 1 žrec, 2 bojov­níč­ky, 2 bojov­ní­ci + náčelníčka).

Schopnosti pre Žrecov:

1. Liečenie

Stačí ak naz­bie­ra 2 rôz­ne byli­ny, roz­mač­ká ich, pri­dá vodu z pra­me­ňa a s tou­to zme­sou potrie pora­ne­né mies­to. Jedna dávka=jedno pou­ži­tie! Liečivo môže vyro­biť 1x za 30 minút.

2. Jed

Musí naz­bie­rať 1 kvet, 1 kôru, 1 ihli­čie, roz­mač­ká ich, pri­dá vodu z pra­me­ňa a s tou­to zme­sou potrie čepeľ

ale­bo hrot zbra­ne. Protivník kto­rý je nasle­dov­ne takou­to zbra­ňou pora­ne­ný hoc i len do ruky a nie­je do 5 minút ošet­re­ný, umie­ra na otra­vu jedom. Nepôsobí na zbroj! Jedna dávka=jedno pou­ži­tie! Jed môže vyro­biť 1x za 45 minút.

3. Halucinácie

Je potreb­né naz­bie­rať 1 plod, 1 korie­nok, 1 list, roz­mač­ká ich, pri­dá vodu z pra­me­ňa a s tou­to zme­sou potrie

čepeľ ale­bo hrot zbra­ne. Protivník kto­rý je nasle­dov­ne takou­to zbra­ňou pora­ne­ný hoc i len do ruky má na 5 minút halu­ci­nač­né sta­vy. Nepôsobí na zbroj! Jedna dávka=jedno pou­ži­tie! Halucinácie môže vyro­biť 1x za 60 minút.

Každý bojov­ník (nie veli­teľ ani žrec) si doká­že opra­viť zbroj, sta­čí mu len 15 minút sústre­de­nej prá­ce. Taktiež môže opra­viť zbroj aj nie­ko­mu inému.

Každý veli­teľ sku­pi­ny je imún­ny voči jedom.

Zranenia a úmr­tia sa hra­jú sys­té­mom Šatrh.

Zbroje okrem výni­miek (načel­ní­ko­via a veľ­mo­ži) sú povo­le­né len kožené,kožušinové a vypchávané!!

Každý hráč kto­rý by mal na sebe takú­to zbroj vydr­ží o zásah navy­še kto­rým sa mu zbroj zničí.

Kovové zbro­je kto­ré budú pou­ží­vať len špe­ciál­ne posta­vy vydr­žia zása­hy dva.

Každá zni­če­ná zbroj sa dá ešte opraviť.

Miesto

Nová Dubnica (okres Ilava)
Lokácia sta­rý salaš (ako pre všet­ky Novodubnické larpy).

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Ragnar

Moriel 10

4. 2. 2012 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 17:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Nová Dubnica (okres Ilava), Nová Dubnica (okres Ilava)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.