Preskočiť na obsah

Moravský Pán Prstenů

15. 6. 2012 - 17. 6. 2012 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 12:00
  • larpová hra

 

„Jeden prs­ten vlád­ne všem, jeden jim všem káže,
jeden všech­ny při­ve­de, do tem­no­ty sváže…“
 
Ano, takh­le to všech­no zača­lo. Jeden zlý maník jmé­nem Sauron oblafl elfy, trpas­lí­ky i lidi a vyna­lezl zlou hra­čič­ku – Jeden Prsten. A aby toho neby­lo málo, roz­hodl se ovlád­nout svět. To mu nevyš­lo, ruku s prs­te­nem mu uťal jeden odváž­ný týpek, říka­lo se mu Isildur. Jenomže ten to moc nevy­chy­tal a mís­to toho, aby Zlo zni­čil se roz­hodl, že si ho nechá. Taky na to dojel. A Prsten na dlou­hé roky zmi­zel, dokud ho nena­šel roz­to­mi­lý, obtloust­lý rybář Sméagol – a z toho roz­to­mi­lé­ho, obtloust­lé­ho rybá­ře se sta­la hnus­ná, vysu­še­ná schi­zof­re­nic­ká stvůra.
Není divu, Prsten totiž na mozek nepůso­bí zrov­na bla­ho­dár­ně. Prsten mu vyfoukl malý a ne moc chyt­rý hobit Bilbo a nako­nec ho zdědil jeho syno­vec Frodo. A na tomh­le chu­dá­ko­vi leží osud celé Středozemě, pro­to­že musí Prsten donést do Mordoru, kde je jedi­né mís­to, jedi­ná vel­ká a kou­ří­cí sop­ka, kte­rá doká­že Prsten defi­ni­tiv­ně roz­ta­vit a zni­čit zlo.
 
A tady začí­ná náš pří­běh. Nejde totiž jenom o Froda, armá­dy celé Středozemě povs­tá­va­jí a sna­ží se za kaž­dou cenu roz­nést ty dru­hé na kopy­tech. Do vál­ky se zapo­ju­jí nejen sta­ré náro­dy, jako trpas­lí­ci a elfo­vé, ale růz­né lid­ské stá­ty jako je Gondor, Harad, Umbar či Rohan a v nepo­sled­ní řadě taky ne moc vzhle­do­vě atrak­tiv­ní skře­ti a sku­ru­ti. A všech­no se to myd­lí, vál­čí spo­lu a jed­nou, až všech­ny mrtvo­ly zakry­je hlí­na, o tom začnou bar­di zpí­vat pís­ně. O váleč­ní­cích. O bit­vách. A taky o tobě – pro­to­že i ty se můžeš zapo­jit do téh­le mega hus­té vál­ky a vybo­jo­vat si svůj kus slá­vy pod vlaj­kou něk­te­ré ze stran.
 
Viděl jsi film Pána prs­te­nů? Četl jsi kni­hu? Tak víš jak to tam dopad­lo. Ale na téh­le akci může­me ději­ny Středozemě úpl­ně přep­sat – a na trůn v Minas Tirith může dosed­nout tře­ba umbar­ský veli­tel pirá­tů či harad­ský šejk. A nebo to dopad­ne obrá­ce­ně a elfo­vé vyčis­tí Mordor a zalo­ží tam zele­né zahra­dy? Kdo ví…
 
Tohle všech­no se roz­hod­ne v červ­nu poblíž ves­nič­ky Ptenský Dvorek na Prostějovsku, kde se usku­teč­ní dal­ší roč­ník slo­vut­né bity Moravský pán prs­te­nů. Že to nebu­de leda­ja­ká bit­va! Těšit se může­te na:
 
reál­né pev­nos­ti (žád­né pro­váz­ky, ale pěk­né opev­nění z větví)
epic­kou závěreč­nou scén­ku Aragorna a Úst Sauronových na koních
(živých koních!:))
ješ­tě epič­těj­ší závěreč­nou bit­vu s Minas Tirih i Barad Dur
(s okem a stro­mem a vším, však uvidíte:))
jíd­lo v ceně registračky
(v sobo­tu večer faj­ný gulá­šek, neboj­te vege­ta­riá­ni, pro vás udělá­me sójový:))
 
A hlav­ně – žád­né honění za Prstenem, ale pořád­nou rubačku
armád, kte­ré boju­jí za své veli­te­le a za věč­nou slá­vu své země a rasy.
Hlína ve Středozemi nikdy nevsák­la tolik krve a hav­ra­ni budou mít co žrát…
 
Na všech­ny se těší dvě slič­né organizátorky
(kte­ré si mož­ná střih­nout role Gandalfa a Saurona)
 
Lúmenn a Liz
ze sku­pi­ny Lunaris
(jo, fakt se to má rýmovat:))
 
Organizační sup­port zajiš­ťu­jí ješ­tě Entony a Artas – budiž jejich slá­va věčná!
 
Dotazy směřuj­te na mpp.info@seznam.cz

Miesto

Prostějov
 

Bitva se usku­teč­ní od pát­ku 15. do neděle 17.června 2012

v blíz­kos­ti maleb­né ves­nič­ky Ptenský Dvorek na Prostějovsku.

 

Do ves­nič­ky jedou auto­bu­sy jed­nou za uher­ský rok, pro­čež je lep­ší se tam dostat vlakem.

Vlak jede z Prostějova (z míst­ní­ho i hlav­ní­ho nád­ra­ží) a zastáv­ka se přek­va­pi­vě nejmenuje

Ptenský Dvorek, ale PTENÍ, tak si to nesp­leť­te (vla­ko­vá zastáv­ka Ptenský Dvorek neexistuje,

tak se po ní nepiď­te, proč tomu tak je vysvět­lím zájem­cům večer u ohně:)).

 

Vlaky jez­dí sko­ro kaž­dou hodi­nu (více viz IDOS):

 

15:02 z Prostějova

15:27 pří­jezd do Ptení

 

16:02 z Prostějova

16:27 pří­jezd do Ptení

 

17:02 z Prostějova

17:27 pří­jezd do Ptení

 

a tady změna, v šest to neje­de, pak až

 

19:02 z Prostějova

19:27 pří­jezd do Ptení

 

a posled­ní spoj

 

22:21 z Prostějova

22:43 pří­jezd do Ptení

 

Cesta od nád­ra­ží k tábo­řiš­ti bude zna­če­ná fábor­ky, ale pro jedince

s orien­tač­ním smys­lem je tu ješ­tě mapa:

 

 

Křížek zna­čí tábo­řiš­tě, mašin­ka vla­káč a tam, kde ces­ta pod­ru­hé zatá­čí a míří mezi pole je maleb­ná hospůdka:)

Cesta na tábo­řiš­tě je cca 2 kilo­met­ry (15 minut bez bagá­že, 20 s bagáží).

 

Dotazy směřuj­te na mpp.info@seznam.cz

 

 

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Entony

Moravský Pán Prstenů

15. 6. 2012 - 17. 6. 2012 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 12:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Prostějov, Prostějov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.