Preskočiť na obsah

Mesto hmly II

14. 10. 2023 - 15. 10. 2023 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 15:00
  • larpová hra
Mesto hmly II

V kaž­dom z nás sa skrý­va viac, ako sa na prvý pohľad zdá… a v Meste to pla­tí dvoj­ná­sob­ne. Vitaj v Meste hmly, kto­ré­ho uli­ca­mi sa túla­jú roz­práv­ko­vé posta­vy, komik­so­ví super­hr­di­no­via a mýtic­ké tvo­ry. Legendy, kto­ré majú spo­loč­ný cieľ: neupad­núť do zabud­nu­tia. A využí­va­jú na to ľudí ako ty – ľudí, v kto­rých sa ich mýtus postup­ne pre­bú­dza, až sa hra­ni­ca medzi tvo­jím ľud­ským a mýtic­kým ja postup­ne strá­ca. Mesto hmly je epi­zo­dic­ký detek­tív­ny LARP od tvor­cov Prešporských hlia­dok zalo­že­ný na sto­lo­vej RPG City of Mist zame­ra­ný na indi­vi­du­ál­ne prí­be­hy a ťaž­ké rozhodnutia.

 

Z Novej štvr­te sa za posled­ný rok sta­la naj­ze­len­šia časť Mesta. Ľudí návrat k prí­ro­de oča­ril – od bež­ných oby­va­te­ľov, kto­rí radi trá­via popo­lud­nia v miest­nom lese, až po miest­ne auto­ri­ty: Králikárne zavá­dza­jú zber kuchyn­ské­ho bio­od­pa­du! Charita Podhubie nesmie chý­bať – sú to prá­ve bez­do­mov­ci, kto­rí kom­post roz­vá­ža­jú k miest­nym stromčekom.

Kto ďal­ší sa bude chcieť zviesť na tej­to zele­nej vlne? Bude to nová smart kli­ni­ka, kto­rá po nešťast­nom vyho­re­ní ÚSPAŤ plá­nu­je rie­šiť pre­tr­vá­va­jú­ce spán­ko­vé poru­chy? A čo Oskar von Kleinstein, kto­rý po lives­tre­a­me influ­en­cer­ky N nabral na popu­la­ri­te – a na ten­to pia­tok plá­nu­je veľ­ké oznámenie!

Ty však tušíš, kde toto celé pra­me­ní: v raj­skej záh­ra­de, kto­rá sa v Novej štvr­ti pred rokom otvo­ri­la. Ale ak o nej vieš ty, vedia to aj iní.  Možno si nie­ko­mu skrí­žil plány.

Možno by od teba nie­kto chcel nie­čo viac. Je nača­se, aby si pocho­pil, kto sú ľudia, kto­rí v tom­to mes­te ťaha­jú za nitky…

Nechaj sa str­hnúť svo­jím mýtom… a zmeň Novú štvrť pod­ľa vlast­ných predstáv.

Mesto hmly II

14. 10. 2023 - 15. 10. 2023 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 15:00
vstup­né od 40, regis­trá­cia kon­čí 15.9.2023 / do vypredania

Ako bude hra prebiehať

Mestská hra
Hra na pokračovanie
Používame zástup­né konanie
Pri hra­ní sa zame­raj­te sa na príbeh)
Môžete sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 20

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my sú náznakové
Prineste si vlast­né jedlo
Furdekova 6, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.