Preskočiť na obsah

Maškaráda: Istanbul 1594

9. 4. 2005 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Prešlo iba jed­no sto­ro­čie od vzni­ku Kamarily a Sabbatu ale nená­visť medzi člen­mi tých­to sekt sa zdá byť odve­ká. Starý kon­ti­nent je roz­de­le­ný a upír, kto­rý sa ocit­ne na nepria­teľ­skom úze­mí má pras­la­bé vyhliad­ky na pre­ži­tie. Amerika – nový kon­ti­nent je kra­ji­nou nepre­bá­da­nou a prí­liš divo­kou. Tamojší upí­ri boju­jú o svo­ju exis­ten­ciu a nema­jú čas zasa­ho­vať do dia­nia v Podsvetí. Jedine Orient a Afrika sú oblas­ti, kde sa upír môže ako tak odo­sob­niť od mocen­ských intríg a neus­tá­le­ho boja o nad­vlá­du. Centrom Orientu je Konštantinopol – mes­to dvoch bre­hov, dvoch sve­ta­die­lov a mes­to mno­hých upírov. 

Práve v Konštantínopole, kto­rý Rodní nazý­va­jú Istanbul sa schy­ľu­je k pra­po­div­nej uda­los­ti. Významní upí­ri mes­ta sa začí­na­jú sprá­vať veľ­mi utia­hnu­to, dáva­jú si pozor na kaž­dé svo­je slo­vo a v ovzdu­ší je cítiť napä­tie. Tí, čo sa hlá­si­li k Voľným upí­rom, a kto­rých všet­ci ostat­ní nazý­va­li Anarchistami nie­kam zmiz­li a niet po nich ani sto­py. V mes­te sa povrá­va, že sa tam majú stret­núť hla­vy upí­rych kla­nov, aby pre­bra­li nad­mie­ru význam­nú záležitosť. 

Ak je to prav­da, tak upír, kto­rý bude hos­ťo­vať toto zhro­maž­de­nie si vyslú­ži posta­ve­nie a pre­stíž, akú v Istanbule nik nemá. 

O hos­ti­te­ľo­vi vraj ešte nebo­lo roz­hod­nu­té a šan­cu majú všet­ci Starší z Istanbulu. Do mes­ta už pri­šiel uta­je­ný pre­d­voj, kto­rý má posú­diť, kto zo Starších doká­že zais­tiť bez­peč­nosť tak význam­né­mu stret­nu­tiu a kto zo Starších je schop­ný poc­tiť si hos­tí nále­ži­tou pozornosťou. 

Si dosť moc­ný na to, aby si to bol ty? 

Miesto

Furča, Košice
Hra sa koná v lese nad Furčou v Košiciach.
Stretávka o 8:00 na koneč­nej auto­bu­sov 15, 30 ale­bo 32 (Exnárova)

Účastnícky popla­tok je 20 Sk.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Maškaráda: Istanbul 1594

9. 4. 2005 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Furčiansky leso­park, Košice
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.