Mars 2037

Pridal(a)
Erken

Kedy
26. 10. 2017 - 27. 10. 2017
začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 18:00

Kde
Botanická záh­ra­da Košice

Čo

  • larpová hra

O ČOM JE MARS 2037?
Mars 2037 je prí­be­ho­vý larp o prvej trva­lej základ­ni na Marse. Na jed­nej stra­ne je simu­lá­ci­ou reál­nej základ­ne na Marse, na stra­ne dru­hej prí­beh plný záhad, tajom­na a intríg.

KDE
Botanická záh­ra­da Košice, Mánesová 23

VŠETKY Tri veľ­ké hlav­né skle­ní­ky + 4 men­šie boč­né skle­ní­ky.

KEDY
26.10. (štvr­tok) o 18.00 sa stret­ne­me pri Botanickej záh­ra­de pre úvod­né works­ho­py, kto­ré budú trvať max. do 22.00.
27.10.2017 (Piatok) sa o 8:00 opäť stret­ne­me v are­áli Botanickej záh­ra­dy kde sa bude odo­hrá­vať samot­ná hra.

Ak pri­chá­dza­te z iné­ho mes­ta a nemá­te kde pre­spať, ozvi­te sa nám. Niečo vymys­lí­me.

POČET ÚČASTNÍKOV
Celkovo 15 kolo­nis­tov 🙂

Berieme aj náh­rad­ní­kov, kto­rých bude­me kon­tak­to­vať ako prvých ako­náh­le by sa uvol­ni­lo neja­ké vol­né mies­to (v pora­dí v akom sa pri­hlá­si­li).

REGISTRÁCIA
Vyplňte ten­to dotaz­ník https://​goo​.gl/​Y​K​S​5s4 ALEBO napíš­te nám na mars2037@mail.com (iba mail​.com.. gmail bol zabra­ný, svi­ne 🙂 )

ČO VÁM BUDE TREBA
Akýkoľvek smart­fón ale­bo tab­let. Sme si vedo­mí toho, že na sci-fi lar­pe Vám nemô­že­me dať do ruky kus papie­ra s nápi­som “Predmet: počí­tač”… Technickú strán­ku lar­pu sa sna­ží­me pre­ma­kať ako sa len bude dať. A pres­ne na to potre­bu­je­me aby mal kaž­dý účast­ník neja­ký typ smart­fó­nu prí­pad­ne tab­let 🙂 Mobilné data nie sú nut­né.

KOSTÝM
Čisté bie­le trič­ko a čier­ne noha­vi­ce. Zvyšok zaria­di­me my 🙂

ZA KOĽKO
Účastnícke je 25 eur. Z účast­níc­ke­ho sa bude zabez­pe­čo­vať aj obed na hre.

Ak máte aká­koľ­vek otáz­ky, píš­te, mai­luj­te Erkenovi ale­bo Mäsovi

O čom bude hra
Žáner Dráma, thril­ler, simu­lá­cia
Prostredie Skleníky bota­nic­kej záh­ra­dy
Téma Základňa na Marse
Ako bude hra pre­bie­hať
Typ hry dra­ma­tic­ká hra
Sériovosť hry opa­ko­va­teľ­ná hra
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me zástup­né kona­nie
Preferovaný spô­sob hra­nia imerz­ný (hlav­ne sa vži­te do sve­ta hry)
Náročnosť na psy­chi­ku môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dile­ma­mi
Očakávaný počet hrá­čov 15
Čo hráč potre­bu­je
Tvorba posta­vy posta­vy vytvá­ra­me my
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kos­tým
Ako to má vyze­rať Prostredie a kos­tý­my si iba pred­sta­vu­je­me
Jedlo čias­toč­ná stra­va v cene
Ako sa pri­hlá­siť
Registrácia Tu sa dá regis­tro­vať
Dátum ukon­če­nia regis­trá­cie
Najnižšie vstup­né 25e
Web Oficiálna strán­ka
Botanická záh­ra­da Košice
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dosta­ne­te
Súkromie na mies­te

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.