Preskočiť na obsah

Lev a Ľalia

  • larpová hra
13. 10. 2006 - 15. 10. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Dobíjanie hra­du s nad­vez­nos­ťou na jar­nú akciu „Zrod zla­tej Ľalie“. Bližšie info o pra­vid­lách, uby­to­va­ní etc. na strán­ke. Je nut­né sa pre­dom zare­gis­tro­vať. Ubytovanie v kul­túr­nom dome (garan­to­va­né len prvým 100 pri­hlá­se­ným). Hlavným hra­cím dňom je Sobota. 

Karol, z Božej milos­ti kráľ Uhorska, Dalmátska, Chorvátska, Bosny, Srbska, Haliče, Vladimírska, Kumánska a Bulharska, všet­kým v Krista veria­cim, kto­rí nahliad­nu do tej­to lis­ti­ny, spá­su v Spasiteľovi všet­kých, naria­ďu­je Vám Barones et Prelates, rytie­ri, voja­ci, meš­ťa­nia a všet­ci koho sa to týka, aby ste sľub do našich rúk zlo­že­ný pred oča­mi náš­ho Pána, berúc tak bre­mä ochra­ny našej i všet­kých našich milo­va­ných pod­da­ných, dodr­ža­li a zača­li hoto­viť svo­je zbra­ne pro­ti Matúšovi páno­vi z Trenčína, pso­vi zhý­ra­lé­mu, viro caca­to, kto­rý zno­vu odtr­hol sa z náš­ho otcov­ské­ho obja­tia a plný nadu­tos­ti a túž­by po svet­ských bohat­stvách pus­to­ší hor­né kra­je svä­té­ho krá­ľov­stva uhor­ské­ho. Prikazujeme Vám teda, aby ste sa v čo najk­rat­šom čase dosta­vi­li na hrad Branč, v sprie­vo­de svo­jich ver­ných bojov­ní­kov a aby ste sa služ­be nevy­hý­ba­li, a nech sú ostat­ní nepl­nia­ci našu vôľu, odmie­ta­júc tak chrá­niť náš majes­tát a teda celú ríšu potres­ta­ní ako zbe­ho­via. Na dosved­če­nie tej­to veci sme vyda­li túto lis­ti­nu potvr­de­nú silou našej peča­te. Dané za prí­tom­nos­ti pápež­ské­ho legá­ta Gentilisa, ostri­hom­ské­ho arci­bis­ku­pa a iných, roku Pána 1311, kra­ľo­va­nia náš­ho roku jedenásteho. 

Miesto

Myjava
15 km od Senice smer Myjava

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Myjava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.