Preskočiť na obsah

Lesy Undoru

17. 6. 2011 - 18. 6. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

DEJ Bez kon­ca sú Undorské lesy, spá­le­né dáv­nym ohňom Fuin Glaura – Čierneho dra­ka. Mŕtve pahý­le stro­mov čne­jú v nemej výčit­ke k nebu plné­mu ťaž­kých mra­čien. Močiare vydy­chu­jú­ce jedo­va­té výpa­ry pohl­ti­li už stov­ky tiel bojov­ní­kov pokú­ša­jú­cich sa dostať z ich obkľú­če­nia. Posledný raz vyšlo sln­ko nad kra­jom pre­klia­tych elfov a odvte­dy ho už nikto nikdy nevi­del. Dagnir, knie­ža pre­klia­tych elfov, v sna­he zabrá­niť svo­jej poráž­ke, zaklial živo­to­dár­ne slneč­né svet­lo do kamen­nej lam­py. Túto lam­pu strá­ži, ako oko v hla­ve upro­stred zahní­va­jú­cich lesov v pod­ze­mí chrá­mu boha Gora – boha smr­ti a Chaosu. Rody trpas­lí­kov a ľudí sa spo­ji­li v dáv­nej túž­be po slo­bo­de a pokoj­nom živo­te. Teraz sa ich sku­pi­ny potĺka­jú v tmách a hľa­da­jú k sebe ces­tu. Ťažkú ranu im zasa­dil Dagnir, keď ich pri­pra­vil o den­né svet­lo. Hlavne ľuďom robí tem­no­ta veľ­ké ťaž­kos­ti, ale trpas­líc­ke oddie­ly im pomá­ha­jú zo všet­kých síl. Skupina naj­ver­nej­ších bojov­ní­kov, zlo­že­ná z trpas­lí­kov a ľudí, hľa­dá ces­tu ku chrá­mu boha Gora, aby v posled­nej bit­ke zví­ťa­zi­li nad pre­klia­ty­mi a ich vod­com Dagnirom. Na svo­jej ces­te sa utká­va­jú s nástra­ha­mi Undorských lesov, boju­jú pro­ti pre­klia­tym elfom a ich war­gom. V tom­to boji však nie sú sami. Na ich stra­ne sto­ja moc­ní mágo­via Mind-Megil a Aston. S nimi, ako ich ver­ná pria­teľ­ka, vždy pri­pra­ve­ná lie­čiť zra­ne­nia a ovlá­dať zem­nú mágiu vstú­pi­la do posled­nej bit­ky aj zaklí­nač­ka Melisa. Aston nesie aj najv­zác­nej­ší arte­fakt, Knihu sily živo­ta, kto­rú spo­ji­li v jed­no Niredil a Endrin, potom­ko­via elfov a ľudí, ako výraz bez­hra­nič­nej a nikdy sa nekon­čia­cej túž­by po živo­te a krá­se. Len s pomo­cou tej­to Knihy môžu pora­ziť Dagnira a jeho stú­pen­cov. On je dnes, ale moc­nej­ší, ako kedy­koľ­vek ino­ke­dy a vie o nebez­pe­čen­stve, kto­ré mu hro­zí. Vie kto nesie kni­hu a vie aj o tom, že to bol Mind-Megil, kto­rý vyvo­lal tak moc­né kúz­lo, že už ho nedo­ká­zal zasta­viť a toto kúz­lo bolo počiat­kom záni­ku a pre­klia­tia elfov. Megil však pocho­pil svoj omyl a po stá­ro­čia sa sna­žil nájsť nie­ko­ho, kto by spo­jil dve polo­vi­ce Knihy živo­ta a zvrá­til tem­nú silu vyci­cia­va­jú­cu život z celej zeme, zo všet­kých jej oby­va­te­ľov. Dnes už spo­je­nú Knihu nesie Aston, ale on v kúti­ku svo­jej duše po nej stá­le túži a keď by sa Dagnirovi poda­ri­lo ovlád­nuť jeho myseľ, navrá­ti sa k silám zla. V posled­nej bit­ke sa roz­hod­ne, či nad kra­jom Undorských lesov, kra­ji­nou Arklov, krá­ľov­stvom Elendarovým a celým oko­li­tým sve­tom opäť zažia­ri jas­né sln­ko. – Viac infor­má­cií náj­de­te na fórach SLADu ZODPOVEDNOSŤ: Sára „Chico“ Braunová – admi­ni­stra­tí­va, dota­zy na fórach, regis­trá­cia, cel­ko­vá zod­po­ved­nosť za prie­beh pred/cez a po akcií Jan „Arkor“ Braun – posta­vy, pre­ple­te­nie prí­be­hu, ques­ty, mate­riál­ne zabez­pe­če­nie, dej VŠETKY VAŠE DOTAZYPRIPOMIENKY (pod­ľa roz­de­le­nia zod­po­ved­nos­ti, vyš­šie uve­de­né) BUDÚ ZODPOVEDANÉ NA FÓRACH PRIAMO, ALEBO SÚKROMNOU PMkou NA SLADe, MNE ALEBO ARKOROVI, PODĽA TOHO NAČO BUDE ZAMERANÁ OTÁZKA…(na iné otáz­ky, nepat­ria­ce mne ale­bo Arkorovi, nebu­de­me odpo­ve­dať) (Arkor)

Miesto

Bratislava – Dlhé die­ly
Lesy Undoru Koniec apo­ka­lyp­sy Chico&Arkor Company Po dlhom pre­mýš­ľa­ní a váha­ní sme si na seba na koniec uši­li ten bič a pri­pra­vi­li pre Vás, dúfa­me, že veľ­mi zau­jí­ma­vú a našu orga­ni­zač­ne prvú väč­šiu akciu. Ide o jednoNOČNÚ fan­ta­sy akciu v blíz­kos­ti Bratislavy, do úva­hy pri­pa­dá aj Nová Dubnica (bliž­šie infor­má­cie o loká­cií pri­bud­nú neskôr). Konať sa bude pred­po­sled­ný júno­vý víkend, teda 17. – 18.6. 2011 (z piat­ka na sobo­tu). Predpokladaný koniec v sobo­tu na svi­ta­ní :P. Poplatok by nemal pre­vý­šiť 2 € (30, 126 Sk) Hráči, kto­rí nedo­vŕ­ši­li 15 rokov je potreb­né aby donies­li povo­le­nie od rodi­čov. Len pre­to, aby sme vede­li, že rodi­čia vedia o tom, že ste sa na našu akciu vybra­li. !!! KAŽDÝ SI POVINNE PRINESIE NABYTÝ MOBILNÝ TELEFÓNRÁMCI BEZPEČNOSTI SA PRI REGISTRÁCIÍ BUDÚ ZAZNAMENÁVAŤ VAŠE TELEFÓNNE ČÍSLA !!! ZÁKAZ PRINESENIAUŽÍVANIA ALKOHOLICKÝCHPSYCHOTROPNÝCH LÁTOK 

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Lesy Undoru

17. 6. 2011 - 18. 6. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Bratislava – Dlhé die­ly, Bratislava – Dlhé diely

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.