Preskočiť na obsah

Les Garoton

30. 6. 2005 - 4. 7. 2005 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Organizátori sú Erkenbrand (Braňo Skrečko) a Asterix (Marek Šimkanin).
Druh akcie: fan­ta­sy LARP.
Dátum: samot­ná hra sa odo­hrá 1. júla az 3. júla. (kaž­dý den cca 6 hodín).
Tak ako pred rokom, aj teraz sa tre­ba regis­tro­vať a to for­mou emai­lu na schrán­ku lesgaroton@hotmail.com
Po regis­trá­cií vám bude zasla­ný for­mu­lár kde si vybe­rie­te rasu, povo­la­nie, pre­sved­če­nie.. atd.. Vyplnený for­mu­lár je tre­ba odo­slať späť.
Zatiaľ sa na pra­vid­lách pra­cu­je, ale mini­mál­ne 1–2 mesia­ce pred akci­ou vám budú zasla­né bliž­šie infor­má­cie o akcií, a posta­va, kto­rú ste si vybra­li. Zároveň bude v dohľad­nej dobe aj inter­ne­to­vá strán­ka (dám na ňu link, tu na SLAD) kde budú vyve­se­né pra­vid­lá, posta­vy atd.
Ak nie­kto­rí hrá­či chcú byť spo­lu v dru­ži­ne, prí­pad­ne chcú tvo­riť oso­bit­nú dru­ži­nu s vlast­ným prí­be­hom (max. 4 ľudia) je tre­ba to pri regis­trá­cií ozná­miť.
PLATÍ KOSTÝMOVÁ POVINNOSŤ!

tak­že.. teším sa na vás 🙂

Miesto

Betliar
Betliar je malá dedin­ka, 5 kilo­met­rov sever­ne od Rožňavy. Pri dedin­ke sa nachá­dza zámok Betliar, kto­rý je obklo­pe­ný par­kom, v kto­rom sa hra bude odo­hrá­vať. Vedľa zám­ku sa nachá­dza cam­ping, v kto­rom sa dá sta­no­vať ale­bo sa uby­to­vať v chatke.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Les Garoton

30. 6. 2005 - 4. 7. 2005 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Zámok Betliar, Betliar
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.