Preskočiť na obsah

Legendy severu

23. 7. 2010 - 25. 7. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Roku 1038 kráľ Magnus daro­val časť svoj­ho úze­mia na seve­ro-zápa­de Nórska bojov­ní­ko­vi Thogrimovi za sta­toč­nosť v bojoch a záchz­ra­nu živo­ta. Thogrim , ako čest­ný a spra­vod­li­vý panov­ník , vybu­do­val z úze­mia kto­ré mu bolo dané pros­pe­ru­jú­ci kraj zná­my širo­ko-ďale­ko. Do toh­to kra­ja sa hrnu­li pút­ni­ci a obchod­ní­ci z oko­li­tých úze­mí.
O dva roky mu jeho žena poro­di­la dcé­ru a o rok neskor dvoch synov.
Keď mali syno­via pať rokov vtrh­li na úze­mie Barbari. Útok Barbarov sa poda­ri­lo odra­ziť , ale za cenu via­ce­rých živo­tov. Po tej­to uda­los­ti Thogrim pre­hlá­sil svo­ju dcé­ru za mŕt­vu v dosled­ku moru.
Po smr­ti Thogrima sa vlá­dy nad úze­mim uja­li jeho dva­ja syno­via.
Keď Thogrimovi syno­via po dosia­hnu­tí plno­le­tos­ti pre­vza­li zprá­vu nad úze­mím , kto­ré si kvo­li nez­ho­dám roz­de­li­li na dve čas­ti v kto­rých vybu­do­va­li pros­pe­ru­jú­ce dediny. 

Zápisky kro­ni­ká­ra Leifa Terosona

Roku 1066 pad­lo mno­ho bojov­ní­kov pri mes­te Haistings. Po kru­tej bit­ke , kto­rú Vikingovia pre­hra­li , ich veli­teľ usú­dil , že jedi­na mož­nosť ako nepre­liať viac krvi svo­jich mužov , je zave­liť k ústu­pu a stiah­nuť sa na bez­peč­né miesto.

Miesto

Rača, Bratislava
Račianske lesy

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Legendy severu

23. 7. 2010 - 25. 7. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Rača, Bratislava, Rača, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.