LARPion: Prosím, spomeň si

ProsimSpomenSi

Pridal(a)
Frolo
-

Kedy
26. 4. 2019
začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 21:00

Kde
Slavcon 2019 (FIIT STU)

Čo

  • larpová hra

Na Slavcone je ten­to rok celá LARPová lin­ka!! Jedná z hier, kto­rú si tam bude­te môcť užiť je Prosím, spo­meň si.
LARPová hra, kto­rá skú­ma tému samo­ty a postup­nú stra­tu blíz­kych. Ide naj­mä o atmo­sfé­ric­ký záži­tok, kde je dôraz na vnú­tor­nú hru namies­to dra­ma­tic­ké­ho von­kaj­šie­ho pre­ja­vu. Postavy sa vytvo­ria pria­mo na hre a kos­tý­my nie sú potreb­né.

Anotácia

Predstav si poho­do­vý nedeľ­ný večer s rodi­nou. Pri pohá­ri­ku vína a kolá­čoch spo­mí­na­te na spo­loč­né zážit­ky, keď idy­lu pre­ru­ší náh­ly výpa­dok elek­tri­ny. Nevadí, svieč­ky ešte sprí­jem­nia atmo­sfé­ru. Ale keď si vypý­taš zápal­ky od syna, tak sa na teba poze­rá, ako keby neve­del, kto si…

O čom bude hra
Žáner Atmosférická psy­cho­lo­gic­ká drá­ma
Prostredie Sureálna súčas­nosť
Téma Samota, stra­ta blíz­kych
Ako bude hra pre­bie­hať
Typ hry komor­ná hra
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra
Riešenie kon­flik­tov kon­flik­ty rie­ši­me nená­sil­nou ces­tou
Preferovaný spô­sob hra­nia imerz­ný (hlav­ne sa vži­te do sve­ta hry)
Náročnosť na psy­chi­ku pokú­si­me sa vás dostať mimo vašej kom­fort­nej zóny
Očakávaný počet hrá­čov 6–10
Čo hráč potre­bu­je
Tvorba posta­vy posta­vy vám pomô­že­me vytvo­riť
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potre­bo­vať
Ako to má vyze­rať Prostredie a kos­tý­my si iba pred­sta­vu­je­me
Jedlo čias­toč­ná stra­va v cene
Ako sa pri­hlá­siť
Registrácia Tu sa dá regis­tro­vať
Dátum ukon­če­nia regis­trá­cie
Najnižšie vstup­né Viď lís­t­ky na Slavcon
Web Oficiálna strán­ka
Slavcon 2019 (FIIT STU)
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dosta­ne­te
Súkromie na mies­te

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.