Preskočiť na obsah

LARP Tiene chaosu

3. 5. 2012 - 5. 5. 2012 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 20:00
  • larpová hra

Dátum je zatiaľ len orien­tač­ný, môže sa ešte posunúť.

 

Organizátor: RG, Cahir + KVH Bagras o.z.

 

Tento raz sa bude jed­nať o hru s men­ším počtom hrá­čov (20–30) , s tým že kaž­dý bude mať dôklad­ne  pri­pra­ve­nú posta­vu, kto­rý bude mať vlast­né cie­le , záuj­my a podobne.

 

Členovia Org tea­mu nebu­dú pria­mo hrať posta­vy, ale budú slú­žiť ako cudzie posta­vy, kuli­sa či iné nástra­ny na kto­ré budú môcť hrá­či nara­ziť. Tým pádom by malo byť zabez­pe­če­né kvan­ti­ta­tív­ne dosta­toč­né obsa­de­nie tých­to úloh.

 

Dej sa bude odo­hrá­vať vo sve­te „Warhammer fan­ta­sy batt­les“ pri­čom pod­mien­kou je len pozna­nie základ­ných reálií sve­ta, kto­ré budú jed­no­du­ché a vyho­de­né včas na stránke.

 

Hra za zame­ra­ná na her­ný zážit­kov a vži­tie sa do posta­vy, pre­to budú na hrá­čov kla­de­né vyso­ké her­né aj kos­tý­mo­vé nároky.

 

Príchod na podu­ja­tie bude prav­de­po­dob­ne vo štvr­tok večer, kedy začne regis­trá­cia, príp­ra­va her­né­ho úze­mia a v pia­tok ráno do nesko­ré­ho veče­ra sa bude odo­hrá­vať hra.

 

Veľká (nad­po­lo­vič­ná) časť postáv na hre bude nebojových.

 

Podujatie bude kvô­li malé­mu for­má­tu hry a obme­dze­né­mu počtu hrá­čov z čas­ti na pozván­ky, z čas­ti s mož­nos­ťou registrácie.

 

Nakoľko podu­ja­tie je len v štá­diu prvých príp­rav, zme­ny sú mož­né, a hrá­či budú o nich včas upovedomený.

 

Podujatie bude mať vlast­nú strán­ku nezvis­lú od strán­ky bitky.

 

 

 

 

 

Miesto

Bratislava – mest­ská časť Karlova Ves
Podujatie sa bude konať v Lesoch nad Dlhými diel­mi. V loka­li­te Kráľova Hora. Presné mies­to je v štá­diu rešenia.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

RG

LARP Tiene chaosu

3. 5. 2012 - 5. 5. 2012 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 20:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Bratislava – mest­ská časť Karlova Ves, Bratislava – mest­ská časť Karlova Ves

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.