Preskočiť na obsah

LARP – survival

25. 5. 2013 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 18:00
  • larpová hra

Časy sa pohli vpred a s nimi sa menia zvy­ky, kul­tú­ra a tech­no­ló­gie. Šľachta zača­la pre­hl­bo­vať svo­ju moc a pre­kro­či­la hra­ni­ce všet­kých práv a pra­vi­diel nie­kďaj­šie­ho civi­li­zo­va­né­ho krá­ľov­stva. Dopad to má naj­mä na oby­čaj­né­ho člo­ve­ka, kto­ré­ho boj prá­ve začal.“

Nová akcia, nový sys­tém, nové pra­vid­lá a vzhľad. Nejde ako zvy­čaj­ne o dobo­vú akciu, ale o akciu z doby moder­nej avšak vsa­de­nú do reálií Kráľovstva vína.

 

Event bude pre­bie­hať v lese a ako je zjav­né, pôj­de o pre­ži­tie. Preto je nut­nos­ťou bez výnim­ky vek 18 rokov, pohodl­ná obuv, dosta­toč­né vyba­ve­nie a odhod­la­nosť ísť za hra­ni­ce svo­jich síl, fyzic­kých i psychických.

Ide o akciu noč­nú a tvo­re­nú dejom. Bližšie infor­má­cie sa dozvie­te infor­mač­ným mai­lom a pria­mo na akcii.

Pre regis­trá­ciu pro­sím posie­laj­te mail s menom, adre­sou a vekom na emai­lo­vú adre­su kobeticadrian@gmail.com. Účastnícky popla­tok je 10 euro. Tešíme sa na Vás.

 

 

Miesto

Častá
Častá

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Občianske zdru­že­nie Schatmansdorf Častá

LARP – survival

25. 5. 2013 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 18:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Častá, Častá

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.