Preskočiť na obsah

LARP Les Garoton

  • larpová hra
30. 6. 2006 - 5. 7. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Organizátori sú Erkenbrand (Braňo Skrečko), Asterix (Marek Šimkanin) a Lindagor (Rasťo Kurajský).
Druh akcie: fan­ta­sy LARP.
Dátum: samot­ná hra sa odo­hrá 1. júla až 4. júla. 30.jún a 5. júl je na prí­chod a odchod. Navyše 30. júna sa vyba­vu­jú posta­vy hrá­čov.
Tak ako pred rokom, aj teraz sa tre­ba regis­tro­vať a to for­mou emai­lu na schrán­ku lesgaroton@hotmail.com
Po regis­trá­cií vám bude zasla­ný for­mu­lár kde si vybe­rie­te rasu, povo­la­nie, pre­sved­če­nie atd.. Vyplnený for­mu­lár je tre­ba odo­slať späť. Informácie ohľa­dom požia­da­viek for­mu­lá­ru sú na strán­ke Lesa Garoton (po novom roku to tam bude 🙂 )
Zatiaľ sa na pra­vid­lách pra­cu­je, ale mini­mál­ne 2 mesia­ce pred akci­ou vám budú zasla­né bliž­šie infor­má­cie o akcií, a posta­va, kto­rú ste si vybra­li.
Ak nie­kto­rí hrá­či chcú byť spo­lu v dru­ži­ne, prí­pad­ne chcú tvo­riť oso­bit­nú dru­ži­nu s vlast­ným prí­be­hom (max. 4 ľudia) je tre­ba to pri regis­trá­cií ozná­miť.
Základný prí­beh bude dostup­ný po feb­ru­ári.
PLATÍ KOSTÝMOVÁ POVINNOSŤ!

tak­že.. teším sa na vás 🙂

Pokial ste posla­li na lesgaroton@hotmail.com neja­ky email, URCITE vam ODPISEME !
tak­ze ak vam do par dni neod­pi­se­me, sta­la sa asi nie­kde chy­ba a tre­ba nas kontaktovat !

Miesto

Betliar
Betliar je malá dedin­ka, 5 kilo­met­rov sever­ne od Rožňavy. Pri dedin­ke sa nachá­dza zámok Betliar, kto­rý je obklo­pe­ný par­kom, v kto­rom sa hra bude odo­hrá­vať. Vedľa zám­ku sa nachá­dza cam­ping, v kto­rom sa dá sta­no­vať, a budu nam k dis­po­zi­cii aj dal­sie dve loka­li­ty pre sta­no­va­nie v bez­pro­stred­nej bliz­kos­ti parku.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Zámocký park, Betliar
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.