Preskočiť na obsah

LARP Les Garoton – je späť!

3. 7. 2013 - 7. 7. 2013 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Čo môže byť pre živé bytos­ti hor­šie ako voj­na? Čo môže byť pre mes­to hor­šie ako oku­pá­cia? Čo môže byť pre národ hor­šie ako vidi­na totál­nej poráž­ky? Presne toto sa dnes pýta­jú obča­nia Briténskeho krá­ľov­stva, kto­ré napa­dol kru­tý národ Abárijcov a oku­pu­je veľ­kú časť jeho územia.

Bojové línie sa na chvi­ľu zasta­vi­li iba 4 kilo­met­re za oku­po­va­ným mes­tom Kerak, tre­tím naj­väč­ším mes­tom krá­ľov­stva, kto­ré kru­to trpí pod tvrdou rukou Abarijcov.

V duši mes­ta však tkvie sila, kto­rú nič na sve­te neskro­tí. Stan sa súčas­ťou tej­to sily a zvráť nebla­hý osud mes­ta Kerak!“

Tak a je to tu 🙂 Povedali sme si, že to pre Vás opäť spís­ka­me 🙂 Tentoraz v zosta­ve Erken & Havel (Branislav Skrečko & Maroš Goga).

Ako aj po minu­lé roč­ní­ky, aj teraz sa môže­te tešiť na:

- kva­lit­ný a najp­rep­ra­co­va­nej­ší prí­beh aký Garoton kedy mal (dali sme si záležať)

- prí­beh o oku­po­va­nom mes­te a o osu­doch jeho obyvateľov

- oku­pač­ný útlak, odboj, špi­ó­ni, taj­né doho­dy, noč­né pašo­va­nie, intri­gy na naj­vyš­ších mies­tach, ale aj oby­čaj­né osu­dy ľudí, kto­rých voj­na dohna­la k zúfa­lým krokom

- v pia­tok večer hostina

- ove­ľa viac rek­vi­zít ako po minu­lé ročníky

- jed­no­du­ché a struč­né pra­vid­lá, kto­ré Vás nebu­dú obmedzovať

- Chobiho ohňostroj 🙂

- ako vždy nád­her­né pro­stre­die bet­liar­ske­ho parku 🙂

Toto a veľa ďal­ších vecí vás čaká na sied­mom roč­ní­ku lar­pu Les Garoton 2013. Viac infor­má­cií na webstránke 🙂

 

Miesto

Betliar
Prostredie par­ku oko­lo zám­ku Betliar.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Erkenbrand

LARP Les Garoton – je späť!

3. 7. 2013 - 7. 7. 2013 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Zámok Betliar, Betliar
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.